Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > AUD3001/1 Emne 1: Kunstfilosofi, estetikk, filmanalyse og cinematurgi

Emne 1: Kunstfilosofi, estetikk, filmanalyse og cinematurgi

Back Tilbake
Kode
AUD3001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en eksistensiell betydningsfull reise inn i det kunstfilosofiske landskapet. Målet er å få innsikt i, og perspektiver på, eget og andres kunstnerskap. Fra ulike ståsteder skal studentene arbeide seg stadig dypere inn mot en instrumentell forståelse av hvilken relevans audiovisuell kunst, kunstfilosofi, persepsjon og cinematurgi har for egen kunstnerisk virksomhet.

Emnet er delt inn i fem moduler som hver for seg har et eget faglig fokus og beveger seg fra historisk-filosofiske perspektiver mot et stadig mer personlig «utøvende» perspektiv:

  • Modul 1 er en introduksjonsmodul i analyse av film og andre audiovisuelle verker med utgangspunkt i filmens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
  • Modul 2 er en kunstfilosofisk erobringsreise – som løfter fram noen utviklingstrekk om tenkning rundt estetikk og «det skjønne».
  • Modul 3 foretar et antall «dypdykk i modernismen», der særlig vilkår for kunstnerskap belyses.
  • Modul 4 består av «et personlig kunstfilosofisk møte» og åpner opp for at studenten selv kan fordype og fornye sitt kunstneriske ståsted.
  • Modul 5 er en «systematisk bevisstgjøring» om virkemiddelbruk knyttet til studentens eget audiovisuelle kunstnerskap.

Første modul avsluttes med to individuelle filmanalyser. De øvrige modulene avsluttes med en egen studentproduksjon (gruppearbeid) – som skal formidle viktige kollektive og personlige kunstfilosofiske erfaringer og erkjennelser. Etter emne 1 står studentene både individuelt (utøvende) og kollektivt (samhandlende) godt rustet til å fortsette progresjonen i masterstudiet.Undervisnings- og læringsmetode

Læringen i emnet er lagt opp som en kunstfilosofisk «bevisstgjøringsreise» i eget og andres kunstnerskap. Emnet legger vekt på instrumentelle undervisningsformer innenfor rammen av 5 progressive workshop-moduler. Forelesninger og workshops anvendes som kunnskapsgivende forberedelser til øvelser hvor studentene gruppevis – med veiledning – selv skal løse konkrete oppgaver. Målet er at studentene oppnår større innsikt i eget kunstnerisk skapende arbeid ved å kombinere filmhistorie, kunstforståelse og erfaring med nettopp kunstnerisk skapende virksomhet.

Eksamensform

Emnet eksamineres individuelt på bakgrunn av en innlevert mappe med det som er laget i modul 1 - 5 og som inkluderer analyse av to audiovisuelle verker med utgangspunkt i filmens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet samt resultatene av øvelsene i modul 2 - 5. Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Evalueringene er åpne samtaler, hvor alle studenter og lærere om mulig deltar. Studentene gis både individuelle og kollektive tilbakemeldinger fra lærerne på grunnlag av hensiktserklæring. Gjennom evalueringsprosessen blir drøftingene konkrete, faglig relevante og personlig betydningsfulle. Evalueringene bidrar derfor i større grad enn ved vanlig undervisning til at hver enkelt student effektivt kan tilegne seg både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Særlig
fellesevalueringene av masterproduksjonen bidrar til at studenten lærer seg å kommunisere med en reflekterende holdning til filmfortellende kunnskap og på denne måten oppnår generell kompetanse.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L