Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > AUD3002/1 Emne 2: Individuell spesialisering og fordypning

Emne 2: Individuell spesialisering og fordypning

Back Tilbake
Kode
AUD3002/1
Studiepoeng
90
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Filmfaglig spesialisering inneholder delemnene individuell spesialisering og fordypning og masterproduksjon i team.

I delemne individuell spesialisering og fordypning gis studenten anledning til å utforske/undersøke delemner innen sitt eget fagfelt individuelt. Hensikten er å oppnå ny kunnskap som vil inspirere til nytenkning og innovasjon innen eget fagområde, og samlet bidra til studentens egen kunstneriske utvikling. Det er studenten selv som gjennom søknad til studiet presenterer sitt delemne for ønsket spesialisering og fordypning. Skolen forutsetter at prosjektene har solide kvaliteter i forhold til hva man vil undersøke og at det har en tydelig kunstnerisk visjon. Videre at en slik fordypning vil gi studenten en håndverksmessig utvikling. Valg av konkrete undervisnings- og arbeidsformer vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, avhengig av prosjektets utfordring og omfang. Skolen søker til enhver tid å imøtekomme utfordringer når det gjelder de enkelte prosjektenes ambisjoner. Studentene får egen faglig veileder med spisskompetanse på det særegne fagområdet. Det åpnes også for at deler av spesialiseringen kan foregå ved godkjente utenlandske skoler og institusjoner, med undervisning på tilsvarende nivå.

I delemne masterproduksjon i team skal studentene gruppevis gjennomføre en større audiovisuell produksjon. For tiden tilbys spillefilm eller TV-serie. I fremtiden forventer vi at produksjon i nye medier (spill, mobil, nettbasert) også vil være en mulighet som masterproduksjon. Filmskolen legger stor vekt på at det å skape film er en kollektiv prosess. Studentenes kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kreative prosess blir markant testet i masterproduksjon i team. Dette er en stor og krevende produksjon, hvor hver enkelt blir utfordret på helt samme måte som i profesjonell film- og TV-produksjon.

Alle masterstudenter deltar i minst én masterproduksjon i én hovedfunksjon. Krav til masterproduksjonen vil være at prosjektet har en tydelig kunstnerisk visjon som utrykker teamets bevisste bruk av filmspråklig egenart, estetisk uttrykk og narrativ ambisjon. Uten kommersielle bindinger til masterproduksjonen har studentene alle muligheter for å eksperimentere med både form og innhold. Regissøren er kunstnerisk leder av masterproduksjonen, mens produsenten er økonomisk og administrativ leder.

Masterproduksjon i team omfatter alle faser:
1. Manuskriptskriving og prosjektutvikling.
2. Preproduksjon og opptak.
3. Postproduksjon og lansering.
Alle masterproduksjonsteam er tilknyttet en hovedveileder i hele forløpet. Ut over denne får hver enkelt student veiledning av skolens faglærere.Undervisnings- og læringsmetode

a) Spesialisering og fordyping innen eget fagfelt
Læringen er lagt opp som en individuell «undersøkelsesreise», der arbeidsformen knyttes til individuelle og fokuserte veiledningsformer. Spesialkurs, seminarer, workshops og oppgaver benyttes i tillegg til individuell veiledning. Målet er at den enkelte gjennom fordypning i eget fagfelt skal oppnå en spesialkompetanse innen det å tilegne seg særlige kunnskaper og spesifikke praktiske erfaringer.

b) Masterproduksjon i team
Masterproduksjon i team er en «kollektivt skapende reise», og vil preges av fordypende samspill og samhandlingsprosesser. Individuell veiledning og veiledning av team er de viktigste undervisningsformene – i tillegg til evalueringen. Læringsutbytte oppnås primært gjennom praktisk erfaring kombinert med kunnskap og ferdigheter som den enkelte har fra før og som vedkommende utvikler under masterproduksjonen.

Eksamensform

Filmfaglig spesialisering eksamineres individuelt på bakgrunn av alle innleverte verk (inkludert individuelle fordypningsverk og masterproduksjon). Vurderingen er en samlet vurdering og tar utgangspunkt i studentens intensjonserklæring i forhold til de enkelte innleverte verker. Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått. Den samlede vurdering inkluderer en vurdering om masterstudentens kunstfaglige og håndverksmessige nivå er tilfredsstillende sett i lys av det forventede læringsutbytte.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L