Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2015/16 Studiehåndbok > INNKOMM Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Back Tilbake
Kode
INNKOMM
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
1 år
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Toril Ringholm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiets hovedmål:

Studiet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i hvordan man planlegger og gjennomfører et innovasjonsprosjekt. Denne kompetansen skal brukes, ved at studentene i løpet kurset gjennomfører et innovasjonsprosjekt i den kommunen hvor de er ansatt. Som grunnlag for det skal de tilegne seg kunnskap om hvordan innovasjon foregår, begrunnes og gjennomføres. Studentene skal dessuten trenes i å formidle innovasjonsprosjektet i kommunen og til offentligheten. Studentene skal ha kompetanse om hvordan innovasjon gjennomføres i en politisk kontekst med involvering av innbyggerne.

Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger i forhold til å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsstudiet skal gi økt innsikt i – og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med fokus på endring og innovasjon. Studiet skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å drive – og/eller lede innovasjonsprosesser, og skal bidra til utvikling og spredning av kunnskap om innovasjonsprosesser i kommunesektoren.

Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i prosessarbeid og -ledelse, som sikrer involvering av alle interessenter. Det legges vekt på hva som skal til for å skape en innovasjonskultur (drivkrefter og barrierer) og hvordan tilrettelegge for sosial akseptering av endring og håndtering av risiko. Perspektivet er lagt på tvers av hele det kommunale tjenestespekteret i grenselandet mellom kommune og sivilsamfunn.

Målgruppe:
Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning:
Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng, som går over to semestre på deltid. Undervisninga er organisert i 6 samlinger à 2-3 dager, til sammen 14 dager.

Innholdet i studiet er organisert rundt:

Innovasjon og kommuner
Formålet er å gi deltakerne en forståelse av at endring foregår kontinuerlig. Innovasjoner er bevisste forsøk på å løse problemer på en ny og bedre måte. Innovasjoner vil, som andre endringer kunne møte motstand. Motstanden kan skyldes mange forhold. Noen kan være irrasjonelle og interessestyrt, men motstand kan også skyldes at innovasjonen oppleves og medføre ulemper eller problemer.

Innovasjonsforståelser og innovasjonsutfordringer
Formålet er å gi deltakerne en forståelse av hva som trengs for å få fram innovasjoner som er ønsket. Her er drivkrefter og barrierer både på samfunns‐, organisasjons‐og individnivå. Innovasjon er også et spørsmål om ledelse, og om hva en ønsker å oppnå med innovasjonen. Både ansatte og brukerne kan være viktige ressurser og støttespillere i innovasjonsarbeid. I kommunal innovasjon er befolkningen både brukere og innbyggere, og forholdet mellom administrativ ledelse og politiske beslutningsorganer er viktig.

Kommunale innovasjonsstrategier
Formålet er å koble mellom teoretiske innsikter som er ervervet så langt, og den konkrete kommunale hverdagen. I forelesninger og gruppearbeid på denne samlinga vil det derfor være med aktører fra "feltet" og det vil bli lagt vekt på hvordan eksterne aktører som frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører har bidratt, og kan bidra, til å utvikle innovasjonsstrategier i kommunene.

Spredning av innovasjon
Formålet er at deltakerne skal få bedre innsikt i hvordan innovasjoner mottas og spres, og forhold som påvirker dette. Innovasjon er nye ideer som skal settes ut i livet. Innovasjoner realiseres et sted, og de spres. Jo flere som ser seg tjent med å ta i bruk innovasjonen, jo raskere kan vi anta at spredningen er. Kunnskap om spredning av innovasjon er viktig for organisasjonsledere fordi det ofte er ønskelig at en har antenner som raskt kan fange opp innovasjoner, som en så må vurdere for egen organisasjon.

Makt og innovasjon
Formålet er å vise at innovasjon kan ses som en del av den øvrige politikken i samfunnet (og kommunene) Innovasjon framstilles ofte som noe entydig positivt, og ses uavhengig av interessekampen i samfunnet, men innovasjoner kan være gunstige for noen og ugunstige for andre. Søkelyset settes mot at både drivere og barrierer kan være politiske aktører. Innovasjon i offentlig sektor er en del av den offentlige politikken. Vellykkede innovasjoner krever politisk støtte og politisk innsikt. Innovasjoner kan også gi konflikt. Entreprenørenes betydning er mindre kjent i offentlig sektor. Her trengs det aktive drivere for å få i gang kreative prosesser. Det trengs innsikt i hva som hemmer og fremmer en innovasjonskultur.

Veien framover
Formålet er å reflektere over hva en har lært, og hva en kan lære av å studere innovasjoner, hvor casestudier er svært vanlige. Trådene trekkes også tilbake til starten om å se på offentlig sektor som samstyrt, dvs. at offentlige aktører løser problemer med andre offentlige aktører eller private aktører og sivilsamfunnet. Det vil bli brukt mye tid til å diskutere hvordan en kan gå videre, om hvordan innovasjonskompetansen


Læringsutbytte

Gjennom forelesninger, dialoger, hjemmeoppgaver og praktiske øvelser skal studiet bidra til at studentene har følgende læringsutbytte ved gjennomført studium:

Kunnskap

Kandidaten har

•inngående kunnskap om sentrale teorier, temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen innovasjonsfaget

•kunnskap om hva som må til for å få fram ønskede innovasjoner, samt drivkrefter og barrierer for innovasjon

•kunnskap om betydningen av kognitive og sosialpsykologiske prosesser og kommunikasjon på ulike nivå

•inngående kunnskap om ledelse av innovasjonsprosesser(bruker- og medarbeiderdrevet innovasjon)

•inngående kunnskap om utforming av innovasjonsstrategier i kommuner, samt kjennskap til hvordan eksterne aktører kan bidra til å utvikle disse

•kunnskap om hvordan innovasjoner mottas og spres, og hvilke forhold som påvirker det

•kunnskap om innovasjon som del av den offentlige politikken

•kjennskap til ulike verktøy og metoder (kreative prosesser og rammer) for gjennomføring av innovasjonsprosesser

•kjennskap til hvordan teknologi kan brukes i kunnskapsbygging og – deling internt og eksternt i innovasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan

•gjøre rede for hva innovasjon er, forskjellige analytiske tradisjoner innen innovasjon og hva som er spesielt for innovasjon i offentlig sektor og i kommunene.

•analysere teoretiske innsikter og det knytte til egen arbeidshverdag i kommunene

•anvende kreative teknikker og metoder til å fremme innovative problemløsninger på tvers av fag og bransjer

Generell kompetanse

Kandidaten har

•god forståelse av teorier, metoder og mekanismer innen innovasjonsprosesser, med særlig vekt på kommunen som arena

•evne til refleksjon over egen rolle i arbeidet med innovasjon og innovasjonsprosesser

•evne til vurdering av metoder for planlegging, organisering og implementering av innovasjon


Undervisnings- og læringsmetode

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode:

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Den pedagogiske tilnærmingen tar utgangspunkt i studentenes forståelse og arbeidsoppgaver, og har som mål å styrke handlingskompetansen deres knyttet til å oversette kunnskap til handling.

En sentral del av handlingskompetansen er å kunne ta i bruk relevante ressurser for å initiere og gjennomføre innovasjonsarbeid, for eksempel digital nettverksteknologi. En viktig del blir å kjenne til hvordan teknologi kan brukes i kunnskapsbygging og –deling internt og eksternt. Dette impliserer også å forstå hvordan ulike former for teknologi kan fungere i gitte situasjoner, med gitte intensjoner og overfor gitte målgrupper. Det legges opp til at studentene kan prøve ut ulike former for digital nettverksteknologi knyttet til individuelt refleksjonsarbeid og gruppesamarbeid.

Deltakerne får gjennom studiet tilgang til et elektronisk nettbasert læringsplattform, for samhandling, dokumentasjon, oppgaveinnlevering og veiledning. I tilknytning til deler av studiet kan det bli aktuelt å benytte ulike digitale læringsressurser som gjøres tilgjengelig for studentene.

Det er lagt vekt på praktiske øvinger med utgangspunkt i deltakerne sine praksisfelt. Det blir forventet at deltakerne jobber med studiet på egenhånd og i grupper mellom samlingene.

Studiet bygger på at studentens læring skal ha utgangspunkt i den praktiske arbeidssituasjonen og praktiske behov for innovasjon i kommunen.

Studentene skal utarbeide en prosjektoppgave i grupper med utgangspunkt i en utviklingsoppgave som er relevant for eget arbeidsfelt og som vil være sentral i studiets arbeidsprosess. Gjennom prosjektet skal studentene lære hvordan innovasjon kan gjennomføres og formidles ved å arbeide med prosjektet strategisk, praktisk og formidlingsrettet. Studentene skal også drøfte og bidra i andre studenters prosjekter.

Det tilbys veiledning knyttet til prosjektoppgaven.
Arbeidskrav

Studentene skal ha deltatt aktivt i utarbeiding og presentasjon av en prosjektoppgave gjennom hele studieløpet. Aktivitetene i prosjektarbeidet er inndelt i fire arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen består av to eksamensdeler;

1. Prosjektoppgave i grupper. Oppgaven skal kobles mot utfordringer og utvikling som er relevant for eget arbeidsfelt. Det skal redegjøres for problemstilling, teorigrunnlag, metode, resultatene som er nådd og de tiltakene som kan utledes av disse.

Omfanget av prosjektoppgaven er ca. 20 sider (inntil 8000 ord), og gjennomføres som et gruppearbeid gjennom hele studiet. Det vil bli gitt veiledning fra faglærere underveis.

2. Muntlig eksamen brukes for justering av karakteren.

Det blir gitt en samlet karakter for prosjektoppgaven og muntlig eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L