Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse

Verdiskapende prosjektledelse

Back Tilbake
Kode
OLA1012/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjekter er en sentral del av virksomheters organisering og arbeidsform for gjennomføring av oppgaver som ikke løses gjennom ordinær drift. Gjennom emnet vil studentene få en generell innføring i prosjekter som fenomen i arbeidslivet. Emnet vil gi en innføring i sentrale aspekter ved prosjekt som styrings-, organisering-, ledelses-, og arbeidsform. Temaer som usikkerhet, læring i prosjekter, innovasjon, interessenters innflytelse på prosjekter, er blant de sentrale temaene som blir belyst. Noe av det mest sentrale ved prosjekter er knyttet til at prosjektet som leveranse er et virkemiddel for å oppnå andre mål og formål. Prosjektenes verdiskapende elementer fra initiering til gevinstrealisering, er derfor noe av det mest sentrale ved prosjekter, og vil gjennomgående bli behandlet ved emnet. Prosjektlederens sentrale rolle for prosjekters potensielle suksess vil også bli behandlet.


Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har innsikt i sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse.
  • har grunnleggende kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • har innsikt i prosjektlederens sentrale rolle i prosjekter
  • har innsikt i hvordan usikkerhet og interessenter influerer prosjekters mulighet for målrealisering

Ferdigheter

Studenten:

  • kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
  • kan skrive resonnerende tekst omkring prosjektarbeid og -styring

Generell kompetanse

Studenten:

  • er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning i form av forelesninger, seminarer med case, selvstudier og gruppearbeid. 


Forkunnskapskrav

OLA1001 eller ØKA10|17

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse, Bachelor i sport management, Bachelorstudiene i reiselivArbeidskrav

Gjennom enten fiktive eller reelle avgrensede prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen, men inntil 2 kan skrive oppgave sammen. 48 timer


Tillatte hjelpemidler

Alle


Erstatter
OLA1004/2 Prosjektledelse 20 sp

Overlapp

100% OLA1004/2 Prosjektledelse 20 sp og OLA1004/1 15 sp, 100% til LEMP2002/1 (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L