Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis

Prosjektledelse i praksis

Back Tilbake
Kode
OLA1013/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom en tilnærming hvor faglig, akademisk teori kombineres med praksis, i form av en prakademisk tilnærming, settes studentene i stand til å planlegge gjennomføre et reelt prosjekt. I emnet vil studentene forholde seg til en oppdragsgiver, benevnt som prosjekteier, og i samarbeid med disse og andre interessenter gjennomføre et prosjekt. Prosjektarbeid foregår i betydelig grad i team, og det vil være betydelig oppmerksomhet mot team som fenomen mer generelt, og prosjektteam mer spesielt. Studentene skal i gjennomføring arbeide sammen i team og levere et prosjekt til oppdragsgiver i slutten av emnets gjennomføring. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kjennskap organisering og gjennomføring av prosjekter.
 • har grunnleggende kunnskap og innsikt i sentrale forhold knyttet til teamarbeid i prosjekter
 • har innsikt i hvordan kommunikasjon internt og eksternt i prosjekter påvirker muligheten for prosjektsuksess
 • skal gjennom en prakademisk tilnærming kunne kople teoretiske elementer til praktiske erfaringer med prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre reelle prosjekter
 • kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler.
 • kan arbeide i prosjektteam på en hensiktsmessig måte basert på anerkjente metoder og tilnærminger for problemløsning og prosjektstyring
 • kan planlegge og starte opp prosjektteam og anvende oppstartsaktiviteter knyttet til teamarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

 • har samarbeidsevner og kan løse problemstillinger på en kreativ måte
 • har innsikt i kompleksiteten knyttet til gjennomføring av prosjekter når det gjelder forhold mellom oppdragsiver og prosjektteam
 • er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning i form av forelesninger, selvstudier og gruppearbeid. I all hovedsak vil gjennomføring bestå av å planlegge og gjennomføre prosjekter i praksis, hvor studentene arbeider i team og forholder seg til en ekstern oppdragsgiver.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse, bachelor i sport management, bachelorstudiene i reiselivArbeidskrav

Gjennom reelle prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang. Emnet er basert på obligatorisk deltakelse i grupper/team. 


Eksamensform

Gruppebasert hjemmeeksamen basert på praksisprosjekt. 1 uke.


Tillatte hjelpemidler

Alle


Erstatter
OLA1004 Prosjektledelse 20 sp

Overlapp

100 % OLA1004/2 Prosjektledelse 20 sp og OLA1004/1 15 sp, 100% til LEMP2002/1 (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L