Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > LEMP2002/1 Verdiskapende prosjektledelse

Verdiskapende prosjektledelse

Back Tilbake
Kode
LEMP2002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Torgeir Skyttermoen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Prosjekter er en sentral del av virksomheters organisering og arbeidsform for gjennomføring av oppgaver som ikke løses gjennom ordinær drift.

Emnet gir en generell innføring i prosjekter som fenomen i arbeidslivet, herunder sentrale aspekter ved prosjekter som styrings-, organiserings-, ledelses-, og arbeidsform. Temaer som usikkerhet, læring i prosjekter, innovasjon, interessenters innflytelse på prosjekter vil bli belyst i emnet. Noe av det mest sentrale ved prosjekter som arbeidsform er at de representerer et virkemiddel for å oppnå organisatoriske mål. I den sammenheng vil prosjekters verdiskapende aspekter fra initiering til gevinstrealisering bli gjenstand for oppmerksomhet i emnet.

I tillegg omhandler emnet sentrale premisser for hvordan innovasjonsprosesser tilrettelegges og premisser for at disse lykkes. Innovasjonsprosjekter er prosjekter hvor målsettingen enten er å utvikle nye eller endrede produkter, eller å finne andre måter å organisere eller utforme arbeidsprosesser på. Det blir lagt vekt på å belyse hvordan virksomheter kan anvende prosjektorganisatoriske innretninger for å legge til rette for innovasjonsprosesser.

Prosjekters autonomi og verdiskapende muligheter innenfor gitte rammer, sammen med håndtering av usikkerhet og ofte mange interessenter, vil gis oppmerksomhet i emnet. Videre er prosjekter kjennetegnet av å være teamarbeid, og team som fenomen vil derfor være et særlig sentralt område i emnet. I denne sammenheng vil både grunnleggende og mer spesifikke forhold knyttet til teamarbeid generelt og prosjektteam spesielt være en viktig del av kunnskapen studentene skal tilegne seg. Dessuten er læring i prosess viktig for at innovasjonsprosesser organisert som prosjekter skal bli vellykkede, noe som vil bli nærmere belyst i emnet.


Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes at studenten har utviklet følgende kompetanser:

Kunnskaper:

 • Har inngående kunnskap om sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Kan identifisere og redegjøre for sentrale kjennetegn på innovasjonsprosjekter
 • Kan identifisere og analysere hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
 • Har inngående kjennskap om innvirkningen av ledelse, påvirkning og motivering av prosjektets teammedlemmer, som avgjørende for vellykkede prosjektteam
 • Har inngående kunnskap om sentrale elementer knyttet til læring i prosjektteam

Ferdigheter:

 • Kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler
 • Kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
 • Kan planlegge, lede og styre innovasjonsprosjekter i virksomheter
 • Kan anvende metoder og tilnærminger for oppstart av prosjektteam
 • Kan reflektere over læringsprosesser i teamarbeid som grunnlag for læring i prosjekter

Generell kompetanse:

 • Har samarbeidsevner og kan løse prosjektrelaterte problemstillinger på en kreativ måte
 • Er i stand til kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av innovasjonsprosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet er lagt opp til betydelig grad av nettbasert gjennomføring, med en oppstartssamling og en avslutningssamling.

I gjennomføringsperioden vil det være lagt til rette for at studentene skal jobbe med faget på ulike måter: se video, lese litteratur, delta i diskusjonsforum på nettet og eventuelt etablere lokale diskusjonsgrupper der dette er naturlig. I denne perioden vil fagpersoner følge studentene på nettet, veilede og svare på aktuelle spørsmål. Studentene vil jobbe i team med prosjekter og derved utøve samarbeidslæring knyttet til emnets temaer. Ved bruk av avgrensede, men i størst mulig grad reelle prosjekter, skal studentene gjennomføre prosjekter i team.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende innsikt i og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer, dvs. PU1-emnet «Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi» eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Emnet inngår i studieprogrammet «Ledelse – myndiggjøring og prosjektarbeid (PU2)» på til sammen 30 studiepoengArbeidskrav

Gjennom enten fiktive eller reelle avgrensede prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang.

Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen med omfang på ca. 5000 ord.

Overlapp

Tilsvarer 100 % OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse (7,5 sp) og OLA1013 Prosjektledelse i praksis (7,5 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L