Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1VP12 Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid

Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid
Back Tilbake
Kode
1VP12
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
ca. 12 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Astrid S. Johansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er rettet inn mot yrkesutøvelse gjennom anvendelse av teori og ferdigheter, samt videreutvikling av relasjonskompetanse og evne til etisk refleksjon.

Det fokuseres på helse- og sosialfaglig arbeid med individ, familie og nettverk i et økologisk perspektiv. Videre vil ulike innfallsvinkler til (re-)habilitering bli tatt opp, og det blir lagt vekt på framgangsmåter for tidlig intervensjon. Arbeidsmodellen for vernepleiere videreføres fra tidligere emner, her med vekt på anvendelse av hele modellen. Tiltaksarbeid med fokus på brukermedvirkning og brukerstyring blir derfor sentralt.

Metoder med utgangspunkt i atferdsanalytisk og kognitiv teori, samt nyere samspillsteori som bidrar til å fremme læring vil tas opp. I tillegg vil emnet ta for seg hvordan bruk av kvalitative metoder kan produsere datagrunnlag for refleksjon og teorianvendelse.

Det vil bli lagt til rette for at studentene skal kunne reflektere over og kunne forstå og begrunne sine handlingsvalg

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper og utvikle ferdigheter og holdninger slik at de kan utføre metodisk miljøarbeid på en måte som oppleves som god for brukerne. Studentene skal kunne vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter. De skal vite hvilke rettigheter brukere har etter sentrale velferdsrettslige lover, og de skal kjenne vilkårene og rammene for bruk av tvang og makt overfor noen brukergrupper.

Studentene skal kunne tilrettelegge for læring, mestring og velferd. De skal kunne gjennomføre innsamling og analyse av data, samt forstå sammenhengen mellom brukernes livssituasjon og samfunnsmessige forhold. Ut fra en ressurs- og løsningsorientert tankegang skal studentene også kunne begrunne og sette i verk nødvendige tiltak både på individ- og systemnivå. Videre skal studentene kjenne til og kunne bruke kvalitative metoder i forhold til metodisk miljøarbeid.

Studentene skal ha kompetanse til å møte brukere, representanter for brukerens nettverk og andre samarbeidspartnere med en god etisk grunnholdning og gode kommunikasjonsferdigheter. De skal ha forståelse for nødvendigheten av tverrfaglig tilnærming og ha et tverrfaglig perspektiv på helse og sosialfaglig arbeid.

Studentene skal etter gjennomført emne kunne forstå og begrunne sine handlingsvalg.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet benytter seg av varierte arbeidsformer med noen forelesninger, individuelt- og gruppearbeid og ferdighetstrening. Veiledning vil bli anvendt knyttet til flere av arbeidsformene.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav
  • Individuelt muntlig framlegg
  • Seminar om relasjonskompetanse og verdivalg

Det brukes vurderingen godkjent/ikke godkjent. Hvis ikke arbeidskravet godkjennes første gang har studenten anledning til to nye forsøk (jf eksamensreglementet).

Eksamensform

Mappeevaluering.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Andreassen, T.: Den “mest effektive” behandlingsmetode I institusjon for ungdom med antisosial atferd. I: Nye metoder i det moderne barnevernet. Fagbokforlaget. Bergen 2004. S.: 215-229. 14 s

Bratland m.fl./Stiftelsen psykiatrisk opplysning: Miljøterapi. Impress. 1998. s. 4-23.

Brumoen, H. : Bygging av mestringstillit. En metodebok om mestring av rusproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo: 2000. Kap. 5 og 8. S. 74-99, 162-173.

Carlenius P. og Torvild Aakvaag: Kommunikasjon mot vold. Hvordan håndtere trussel- og voldssituasjoner. Kommuneforlaget. Bærum: 1996. Kap 2, 3, 4, 5, 6, 7

Christiansen, T.: PMTO (Parent Management Training- Oregonmodellen) – en modell for positivt samspill mellom barn og foreldre. I: Nye metoder i det moderne barnevernet. Fagbokforlaget. Bergen 2004. S.: 173-191.

Christensen, K. og Nilsen, E.: Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Oslo: 2006. kap 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Christoffersen, S. Aa: (red): Profesjonsetikk. Universitetsforlaget. Oslo: 2005. Kap 3, 5.

Eikeseth, S. og Svartdal, F. (red): Anvendt atferdsanalyse. Teori og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Oslo: 2003. Kap. 4, 13.

Hanssen, P. H. og Røkenes, O. H. : Bære eller briste Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget. Bergen: 2006 Kap. 6, 7, 8.

Hedenbro, M. og Wirtberg, I.: Samspillets kraft. Marte Meo – muligheter til utvikling. Kommuneforlaget A.s. Oslo: 2002. Kap. 1- 9.

Horne, H. og Øyen, B.: Målrettet miljøarbeid. Del 2. G.R.D. forlag. Oslo: 1991. Kap. 4, 5, 7.

Horne, H. og Øyen, B. : Målrettet miljøarbeid. Del 3. G.R.D. forlag. Oslo: 1991. Kap. 13, 14.

Klefbeck, J. og Ogden, T. : Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget 2003. Kap. 4 og 5

Lauvås, K. og Lauvås, P.: Tverrfaglig samarbeid – perspektiv og strategi. Universitetsforlaget. Oslo: 2004. 2. utg. Side 177 - 245.

Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Rundskriv IS – 10/2004. Sosial og helsedirektoratet. Oslo: 2005.

Løvaas, O. I.: Opplæring av mennesker med forsinket utvikling. Grunnleggende prinsipper og programmer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Oslo: 2003.

Lorentzen, P.: Fra tilskuer til deltaker. Samhandling og kommunikasjon med voksne. Universitetsforlaget. Oslo: 2003. Del 3.

Mikkelsen, T.: MST- multisystemisk behandling. Fra holdning til handling. I: Nye metoder i moderne barnevern. Fagbokforlaget. Bergen 2005. S.: 193-212.

Buttenschøn, J.: Sexologi: En bog for professionelle og forældre om utviklingshemmede menneskers sexualitet . EIBA-Press: 2001 (2. utg). Kap 1-11.

Pedersen, W. : Bittersøtt. Ungdom, sosialisering/rusmidler. Universitetesforlaget. Oslo: 2006. S. 29-47, 69-97, 101-118.

Johannesen m.fl.: Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis.. Universitetsforlaget,. Oslo 2001. Kap. 1, s. 13-21, kap. 4, kap. 8, s. 150-168

Jordal, H. og Repål, A.: Mestring av psykoser. Fagbokforlaget. Bergen 1999. Kap 3,10, 11, 13,14. s43-54, 169-192, 203-224.

Snoek og Engelstad: Psykiatri: kunnskap – forståelse – utfordringer. Akribe forlag. Oslo 2004 kap 1, 2.

Sørheim, T.A. : Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet. Gyldendal Akademisk. Oslo: 2000. Kap. 5, 6.

Thommesen, H., Normann, T. Og Sandvin, J.T.: ” Mange mennesker og mange ord”. I: Individuell plan. Et sesam, sesam? Kommuneforlaget. Oslo: 2003.

Tøssebro, J. og Lundeby, H. Å vokse opp med funksjonshemming – de første årene. Gyldendal Norsk forlag. Oslo: 2002. Kap. 6, 7.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Askheim, O.P.: Er mestring og empowermewnt det samme? I: Respekt nr. 3, 2005 (3 s)

Borge, L.: Verdigrunnlag, sentrale prinsipper og utfordringer i psykisk helsearbeid. I: Almvik og Borge: Tusenkunsnerne – mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid. Forlag? Sted? 2000.

Fauske, H. og Øia, T.: Barndom og nye familieformer. I: Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag. Oslo: 2003.

Grue, L.: Fritid og jevnaldersamvær. I: Funksjonshemmet ungdom og livskvalitet. Ad Notam Gyldendal 1999. S. 94-115.

Iglum, L : Kan de ikke bare ta seg sammen. Ad Notam Gyldendal. Oslo: 1997. Kap. 9.

Langslet, G. J.: LØFT Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Ad Notam. Oslo1999. S. 39-66.

Halsa, A.: Psykisk syk mor – hva strever foreldre med i omsorgen for sine barn. Skolepsykologi, nr. 3, 2004. Årgang 39.

Holden, B.: Verdien av psykiatriske diagnoser i behandling av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Norsk psykologisk tidsskrift. Fullstendig referanse kommer senere.

Robberstad, H.: Kommunepsykiatri – pionerar, vekst og utvikling. Kommuneforlaget. Kristiansand 2002. S. 103 – 118.

Saasen, R.: Familierådslag: Nye metoder – nye muligheter. I: Nordisk sosialt arbeid nr. 4. 2002. S. 186 – 192.

Thommesen, H., Normann, T., Sandvin, J.T.: Mange mennesker og mange ord. I:Individuell plan. Et sesam sesam. Kommuneforlaget. Oslo 2003

Ytterhus, B. og Tøssebro, J: En skole for alle. En studie av organiseringen av opplæringa til barn med generelle lærevansker eller utviklingshemming i vanlig skole. Rapportserie for sosialt arbeid og helsevitenskap. NTNU rapport nr 58, 2005. Kap. 1. (s 1-17)

Lovsamling

Studentene må ha lovsamling, enten Norges Lover eller Lovsamling for helse- og sosialfag redigert av Aslak Syse.

Med forbehold om endringer.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L