Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1BV05 Emne 2. Teoretiske perspektiv i barnevernfaglig virksomhet

Emne 2. Teoretiske perspektiv i barnevernfaglig virksomhet
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV05
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Teoretiske perspektiver og problemstillinger som belyser barn og unges posisjon i samfunnet.

Sentrale temaer er oppvekst, sosialisering, psykososial utvikling, omsorg, oppdragelse og psykisk helse.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om de ulike teoretiske perspektivene og problemstillingene som presenteres, og om deres relevans for yrkesutøvelsen.

Undervisnings- og læringsmetode

Hovedsakelig forelesninger, innslag av mindre gruppearbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Eksamensform

Muntlig individuell kunnskapstest.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensum for kull 2004-2007

Fauske, Halvor og Øia, Tormod (2003): Oppvekst i Norge.Abstrakt Forlag Kap. 1, 6 og 7 91 s.

Borge, Anne Inger Helmen (2003): Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1-6 114 s.

Jerlang, Espen (2000): Utviklingspsykologiske teorier. Oslo, Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10 274 s.

Killen, Kari (2004): Sveket: Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2, 3 og 7. 85 s.

Mathiesen, Roger (2000): Sosialpedagogisk perspektiv. Lillehammer, Mjøsbok.178 s.

Nygren, Pär (1997): Profesjonelt barnevern som barneomsorg. Oslo: Ad Notam Gyldendal
Kap. 1, 2, 5, 6, 7 og 10. 64 s.

Pedersen, Willy (1998): Bittersøtt. Ungdom/sosialisering/rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget AS Kap 2, 4 og 8 60s.

Aadland, Einar (2004): ”Og eg ser på deg….” - Vitenskapsteori i helse- og sosialfag. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 3 og 4. 71 s.

Aasen, Petter, Nordtug, Birgit, Ertesvåg, Sigrun K, Leirvik, Birgit (2002): Atferdsproblemer - innføring i pedagogisk analyse. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Kap. 4,5,6,7,8,9,11,12,14 og 16 115 s.

Kompendium (kjøpes Storkopi):

  • Andersson; Berit (1991): Att forstå drogmissbruk. Praktiken, situasjonen, prosessen, Arkiv Forlag s. 15-30 15 s .
  • Dalgaard, Odd Steffen (red) og Lars Weisæth (2000): Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid. Artikkelen "Barns utvikling av motstandskraft og sårbarhet" av Solveig Bugge Lande og Bjørn Lande. Gyldendal Norsk Forlag AS 2000. s. 81-95 15 s.
  • Jørgensen, Per Schulz (1999): Barnet i risikofamilien. I Dencik ogJørgensen (red.) Børn og familie i det postmoderne samfund. København, Hans Reitzels Forlag 16 s.
  • Henriksen, Øysten og Sande, Allan (1994): Skyggeliv i rampelys. Antropologisk perspektiv på ungdom, lokalsamfunn, ritualer og rus. Nordisk Alkoholtidskrift Vol.11, 1994:4 10 s.
  • Svensson, Bengt (1997): Livet som narkoman. Nordisk Alkohol- og Narkotikatidskrift, Vol 14, 1997:4 9 s.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L