Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 1BV06 Emne 3 Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag

Emne 3 Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV06
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Erni Gustafson
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kunnskapsgrunnlag for barnevernspedagogens handlingskompetanse i ulike fagkontekster.

  • Delemne 1: Sosialpedagogisk endrings- og utviklingsarbeid. Samhandling som profesjonell virksomhet i barnevernspedagogens yrkesutøvelse knyttet til endrings- og utviklingsarbeid med barn, unge og deres familier.
  • Delemne 2: Barnevernfaglig utrednings- og tiltaksarbeid. Sentrale temaer er juss, utredningsarbeid og tiltaksarbeid i barnevernet.
Læringsmål

I delemne 1 skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

I delemne 2 skal studentene tilegne seg og kunne anvende kunnskap om barnevernet som utrednings- og tiltakssystem.

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger, samlinger gruppevis og i plenum, ulike former for gruppearbeid og individuelt skrivearbeid, individuell- og gruppeveiledning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Skriftlige innleveringer, muntlig framlegg, tilstedeværelse

Eksamensform

Sluttevaluering av skriftlige oppgavebesvarelser fra begge delemner.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Pensumliste (kull 2004-2007)

Andenæs Kristian, Molven Olav, Rasmussen Ørnulf, Sandberg Kirsten og Warberg Lasse (2003): Sosialrett 6. utg.,Oslo: Universitetsforlaget, Kap, 1, 3 og 6. 164 s .

Eide, Tom og Eide, Hilde (2004): Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4. 17 s .

Hovden, Atle Odd og Kokkersvold, Else (1998): Tiltak i barnevernet? Lovkommentarer i et barnevernfaglig perspektiv, Oslo: Kommuneforlaget, Kap. 1, 2, 3, 4, 5, og 6 150 s .

Killen, Kari (2004): Sveket: Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo: Kommuneforlaget.
Kap.8 og Del III og IV. 137 s.

Klefbeck, Johan og Ogden, Terje (2003): Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 4 – 8. 143 s.

Larsen, Erik (2004): Miljøterapi med barn og unge: Organisasjonen som terapeut. Oslo: Universitetsforlaget. 155 s.

Nygren, Pär (1997): Profesjonelt barnevern som barneomsorg. Ad Notam Gyldendal
Kap. 17. 35 s

Schieldrup, Omre og Marthinsen (2005) Nye metoder i et moderne barnevern. Oslo: Fagbokforlaget. Ca. 250 s.
(Utgis sommeren 2005)

Skytte, Marianne (2001): Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. Oslo, Gyldendal Akademisk Kapittel 1, 2, 3 og 4. 96 s.

Snoek, Jannike Engelstad (2002): Ungdomspsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget s. 21-39, 52-92, 95-117, 118-149, 191-218, 231-243, 244-259, 273-291, 320-331, 185 s.

Sommerschild, Hilchen (1998): Mestring som styrende begrep. – På sporjakt etter nye kilder. I Gjærum, Grøholt og Sommerschild (red.) Mestring som mulighet. Oslo: Universitetsforlaget, 38 s.

Tjersland, Odd Arne, Jansen Ulf og Engen, Gunnar (1998): Våge å leve. Oslo: Tano Aschehoug Kap. 2-8. 59 s.

Waaktar, Trine og Christie, Helen J. (2000): Styrk sterke sider. Håndbok i resiliencegrupper for barn med psykososiale belastninger. Oslo: Kommuneforlaget. Kap. 2 og 3. 31 s

Aasland, Margrete Wiede (2004): ”….si det til noen”: en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 111 s.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

  • Collin.Hansen, Ragnhild (1999): Lisa gikk til skolen. I Barnet i sentrum, AHS rapport nr. 1-99 fra festskrift for AHS ved HIST. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag 14 s.
  • Ericsson, Kjersti (1994): Barnevern og samfunnsvern i etterkrigstida. I Evans, Frønes og Kjølsrød (red.): Velferdssamfunnets barn. Oslo: Ad Notam Gyldendal 12 s.
  • Gustafson, Erni (1999): Borderline och uppfostran. Oslo: Nordisk Tidsskrift for specialpedagogikk. Nr. 1. 14 s.
  • Hauglie, Trude (1994) Samværsrett etter omsorgsovertakelse. I Oppsal, Sandberg og Syse (red.) Barnevernet og barnevernsloven. Oslo: Ad Notam. 28 s.
  • Kjellevold, Alice (1997): Barnevernets taushetsplikt og mulighet for samarbeid og kommunikasjon i ”Barnevern og omsorgsovertakelse” av Steinar Tjomsland. Oslo: Kommuneforlaget22 s.
  • Kjønstad, Asbjørn og Syse, Aslak (1999): Velferdsrett II, Oslo: Universitetsforlaget, Kap. 6 (6.4 og 6.7) 21 s.
  • Nordahl, Thomas (2005): Skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge. I von der Lippe, Anna og Wilkinson, Simon R. (red.): Risikoutvikling – Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging. NOVA Rapport 7/2005. 13 s .
  • Solberg, Anne (2004): Hvordan forholder barna seg til vold i hjemmet? I Norges Barnevern Nummer 3 – 2004 Årgang 81. 7 s.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L