Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BVP2001 Emne 5. Praksis og barnevernfaglig fordypning

Emne 5. Praksis og barnevernfaglig fordypning
Back Tilbake
Kode
BVP2001
Studiepoeng
40
Semester
Vår og høst
Lengde
Hele høstsemesteret og første del av vårsemesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Camilla Bennin
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
  • Praksis: Individuell utplassering og deltagelse i profesjonsrelevant virksomhet.
  • Barnevernfaglig fordypning: Faglig fordypning i perspektiver og problemstillinger som er relevante for yrkesutøvelsen.
Læringsmål
  • Praksis: Studentene skal utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle, og øke sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk yrkesutøvelse.
  • Barnevernfaglig fordypning: Studentene skal bygge opp og videreutvikle sin handlingskompetanse som barnevernspedagog til et kvalifisert nybegynnernivå.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, studentstyrt gruppearbeid, veiledningssamtaler og utplassering på praksisplasser.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Praksis: Tilstedeværelse. Gjennomføring av ulike oppgaver nedfelt i eget oppgavehefte for praksis.

Barnevernfaglig fordypning: Tilstedeværelse (gjelder ferdighetsrettede seminarer).

Eksamensform

Praksis: Praksisperioden evalueres i overensstemmelse med gjeldende reglement. Praksis må være bestått for å kunne gå opp til muntlig eksamen.

Barnevernfaglig fordypning: Muntlig eksamen knyttet til sentrale teoretiske kunnskapsområder relatert til pensumlitteraturen. Studentenes evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens kunnskapsområde skal prøves, jfr. Rammeplan.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Andenæs, K. m.fl Sosialrett, Universitetsforlaget, Oslo, 2003. utgave 6, Kap. 2 s. 73 – 201 128 s

Arnold, L. og Magill, A., Arbeid med selvskading – En praktisk håndbok for behandlere. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Stavanger, 2002. 54 s.

Askheim, O. P. Fra normalisering til empowerment, Gyldendal Akademisk, Oslo, 2003. Kap. 7 og 10 40 s

Barne- og likestillingsdepartemenetet. Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder. 2006 s. 3 – 57, 54 s.

Bengtson, M., Steinsvåg, P.Ø. og Terland, H., Ungdom bak volden – Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblemer, Universitetsforlaget, Oslo, 2004. 195 s.

Buer, B.A. Omsorgssvikt- og mishandlingsdiskursen. Forskningsrapport nr. 121/2005 Høgskolen i Lillehammer, 2005. 107 s.

Bunkholdt, V. Fosterhjemsarbeid : fra rekruttering til tilbakeføring.Oslo, Universitetsforlaget 2. utg. 2004. 200 s.

Eliassen, H. og Seikkula, J. (red)., Reflekterende prosesser i praksis – Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Universitetsforlaget, Oslo, 2006. Del 1, Del 2, Kap 14 og Kap 15. 122 s.

Follesø, Reidun (red.), Sammen om barnevern – Enestående fortellinger, felles utfordringer. Universitetsforlaget, Oslo, 2006. (Boka utgis i juni)

Gjærum, Grøholt og Sommershild (red.), Mestring som mulighet. Tano Aschehoug, Oslo, 1998. Kap. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14 og 15. 148 s.

Havik, T., Larsen, M.Y., Nordstoga, S. Og Veland, J., Barnevernet – forutsetninger og gjennomføring. Universitetsforlaget, Oslo, 2004. Del I, Kap. 4 – 9 i Del II, Del III og Del IV. 170 s.

Høiland, P. Juul S. Anerkjennelse og dømmekraft i sosialt arbejd. Hans Reitzels forl. Kbn. 2005. Del 1 og 2. 122 s

Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne, Veiden, Pål: "Å forstå samfunnsforskning", 1. utg 2006, Gyldendal Norske Forlag AS s. 9 - 110 (Hele boka)

Killen, K. Sveket. Omsorgsvikt er alles ansvar. Kommuneforlaget. (2004) 3. utgave. Oslo, Kap 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, Del V 267 s.

Lauvås, K. og Lauvås, P.: Tverrfaglig samarbeid – perspektiver og strategi Universitetsforlaget Oslo, 2. utgave, 2004. Del 1:s. 17-62. 55 s

Skytte, M. Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid.Gyldendal Akademisk. Oslo, 2001 Kap. 5 - 10. s. 135 - 234 99 s.

Tjersland, O. A., Jansen, U. og Engen G. Våge å leve. Tano Aschehoug, Oslo, 1998. Kap. 10,11,15 og 16. 62s.

Kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Bache-Hansen, E Kritisk refleksjon over det biologiske prinsipp.
Norges Barnevern nr 3-2003, s. 3-16. 13s

Backe-Hansen, E. Adopsjon som barnevernstiltak: Faglig godt men likevel ikke ønsket? Tidsskriftet Norges barnevern nr. 3/4-2000. Side 36-49. 13 s.

Fahrman, M. Barni krise. Ad Notam. Oslo, 1993 s. 59-71 12s.

Follesø, R. Et avpolitisert barnevern. Norges barnevern, nr. 1, s. 15-22, 7 s

Gustafson, E. SAMtal om samTAL. Vägledning av större grupper i ett konstruktivistiskt och dialogiskt/metadialogiskt perspektiv. Fokus på Familien. Nr ?, (? s.) ÄNNU EJ UTGIVET 15 s. ?

Horsgaard, M . Empowermentorienteret socialt arbejde - elementer til en teoretisk forankring. I Jonh Andersen mfl. Empowerment i stprbyens rum - et socialvitenskabeligt rum. Hanns Reitzel forlag, Kbn. 2003 s. 185 - 205, 20 s.

Kvaran I. Miljøterapi - Institusjonsarbeid med barn og ungdom.
Høyskoleforlaget AS., Kristiansand, 1996. Kap. 7. 18 s.

Leira, H. Fra tabuisert traume til anerkjennelse og erkjennelse. Del 1. Tidskrift for Norsk Psykologforening, 27, 1990,16-22. 6 s

Martinsen, E, Evidensbasert – praksis og ideologi. Nordisk sosialt arbeid 2004, Nr 4. 10 s.

Meyer, M.A. Når livet vender tilbake. Uttrykksterapi i gruppe med traumatiserte flyktninger. I Sveaas, N. & Hauff, E: Flukt og framtid. Ad Notam, Oslo, 1997 Kap. 12, s.192 – 210. 18 s.

Røkenes, O.H. Bruk av tolk i psykologisk arbeid med flyktninger og fremmedspråklige Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 32/1995, s. 727 – 735. 9 s.

Sandbæk, M. Verdier og faglige problemstillinger knyttet til det biologiske
prinsipp i barnevernet. Norges Barnevern nr 3-2003, s. 16-21. 5 s

Skytte, M. Er etniske minoritetsfamilier for utfordrende for socialt arbejde? Nordisk sosialt arbeid, nr. 1/2000, s. 12 – 21 10 s.

Teslo A.L. Mangfold i veiledning. Tano Aschehoug, Oslo, 2000 s. Del II s. 43 – 67, 24 s.

Aalberg T.K. Individuell veiledning. Fagbokforl. Oslo, 2002 s. 91 – 102, 15 s.


Erstatter
Tidligere emne kun omtalt som "praksis"
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L