Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TEK1002/1 Videregående TV-teknikk

Videregående TV-teknikk

Back Tilbake
Kode
TEK1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester (20 uker)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jan Rudi Johansen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer på den tekniske siden av kreativ innholdsproduksjon for ulike TV-formater. Studentene videreutvikler sin forståelse av tekniske muligheter som bidrar til gode TV-produksjoner, med énkamera, flerkamera, og kombinasjoner av disse. Gjennom praktisk arbeid og refleksjon over teori og egne erfaringer jobber studentene med å utvikledramaturgi og audiovisuell fortellerteknikk (foto, lyd, klipp) og teknisk fagterminologi til å jobbe bevisst med valg av optikk, mikrofoner, lyssetting, enkel scenografi, lyddesign, musikk og ikkelineært klippeverktøy.

Den største delen av dette emnet er felles for alle studenter på BA1. For studentene på TV-teknikk er det i tillegg fordypningstemaer innen;

● Foto

● Lyd

● Klipp

● Teknisk utstyr for én og flerkameraproduksjon

● Programvare for én og flerkameraproduksjon

● Rollespesifikke arbeidsmåter innen énog flerkameraproduksjon


Læringsutbytte

Kunnskap

● Har grunnleggende kunnskap om de ulike tekniske rollene, samt prosesser, verktøy og metoder innen TVproduksjon

● Har grunnleggende innsikt i og forståelse av hvordan mediene er strukturert og hvilken rolle de har i samfunnet

● Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

● Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

● Kan anvende faglig kunnskap og grunnleggende teoretisk forståelse til å treffe begrunnede valg i produksjonsprosesser

● Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

● Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

● Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

● Har innsikt i relevante fagog yrkesetiske problemstillinger

● Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer


Undervisnings- og læringsmetode

● Forelesninger

● Praktiske øvelser

● Seminar/Workshop

● LMS/Elæring
Arbeidskrav

● Aktiv deltakelse i undervisning, øvelser og produksjoner.

● Dokumentere arbeidskravene etter nærmere anvisninger og samle dem i en digital mappe.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i emnet.


Eksamensform

● Individuelt refleksjonsnotat relatert til mappen og egen rolleutøvelse.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L