Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TVLED1002/1 Videregående TV-ledelse

Videregående TV-ledelse

Back Tilbake
Kode
TVLED1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en bred innføring ilederperspektiv på redaksjonell innholdsproduksjon. Studentene jobber med metoder for idé og konseptutvikling samt organisering og ledelse av sammensatte team i produksjon av innhold tilpasset ulike målgrupper. I emnet analyseres ulike programtyper ut i fra ulike sett av kvalitetskriterier, og studentene blir kjent med hvordan TV-selskapene og TV-kanalene jobber strategisk for å knytte til seg publikum.Gjennom teori og praktiske øvelser videreutvikler studentene sin fagterminologi samt ledelsesorienterte tilnærminger til utvikling, planlegging og gjennomføring av ulike produksjonstyper.

Den største delen av dette emnet er felles for alle studenter på BA1. For studentene på TV-ledelse er det i tillegg fordypningstemaer innen;

  • Produksjonsplanlegging
    • nedbrekk og budsjettering
  • Produksjonsledelse
    • praktisk produksjonsgjennomføring

Læringsutbytte

Kunnskap

● Har grunnleggende kunnskap om produksjonslederrollen, samt prosesser, verktøy og metoder innen TVproduksjon

● Har grunnleggende innsikt i og forståelse av hvordan mediene er strukturert og hvilken rolle de har i samfunnet

● Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

● Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

● Kan anvende faglig kunnskap og grunnleggende teoretisk forståelse til å treffe begrunnede valg i produksjonsprosesser

● Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

● Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

● Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

● Har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger

● Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer


Undervisnings- og læringsmetode

● Forelesninger

● Praktiske øvelser

● Seminar/Workshop

● LMS/Elæring
Arbeidskrav

● Aktiv deltakelse i undervisning, øvelser og produksjoner.

● Dokumentere arbeidskravene etter nærmere anvisninger og samle dem i en digital mappe.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i emnet.


Eksamensform

● Utvikling av idé, nedbrekk av idéen og budsjettering.

● Individuelt refleksjonsnotat.

Undervisningsspråk er skandinavisk og engelsk

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L