Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REG1002/1 Videregående TV-regi

Videregående TV-regi

Back Tilbake
Kode
REG1002/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester (20 uker)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Mette Nyseter
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet fokuserer bredt på redaksjonell innholdsproduksjon og regimessig tilnærming til forskjellige produksjonssprosesser.Studentene blir kjent med grunnleggende journalistiske og dokumentariske arbeidsmåter, idèutvikling, manusarbeid, Research og intervjuteknikk samt kildekritikk og etiske retningslinjer. Studentene fokuserer på fortellertekniske virkemidler innen lyd og bilde for å skape et helhetlig audiovisuelt uttrykk og jobber med teknisk og kreativ bruk av ulike typer utstyr. Gjennom teori og praktiske øvelser får studentene innføring i fargelære, enkel scenografi, lyddesign, musikk og ikkelineært klippeverktøy. Regissørens rolle utvikles videre gjennom planlegging og gjennomføring av ulike produksjonstyper. Kreativledelse av sammensatte team i produksjon av innhold tilpasset ulike målgrupper er sentralt i emnet.

Den største delen av dette emnet er felles for alle studenter på BA1. For studentene på TV-regi er det i tillegg fordypningstemaer innen;

● Regi

● Research

● Kreativ utvikling

● Manusarbeid og visualisering

● Fortellerteknikk

● Klipp

● Rollespesifikke arbeidsmåter innen énkamera og flerkameraproduksjon


Læringsutbytte

Kunnskap

● Har grunnleggende kunnskap om regirollen, samt prosesser, verktøy og metoder innen TV-produksjon

● Har grunnleggende innsikt i og forståelse av hvordan mediene er strukturert og hvilken rolle de har i samfunnet

● Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

● Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

● Kan anvende faglig kunnskap og grunnleggende teoretisk forståelse til å treffe begrunnede valg i produksjonsprosesser

● Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

● Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

● Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

● Har innsikt i relevante fagog yrkesetiske problemstillinger

● Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer


Undervisnings- og læringsmetode

● Forelesninger

● Praktiske øvelser

● Seminar/Workshop

● LMS/Elæring
Arbeidskrav

● Aktiv deltakelse i undervisning, øvelser og produksjoner.

● Dokumentere arbeidskravene etter nærmere anvisninger og samle dem i en digital mappe.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i emnet.


Eksamensform

● Mappevurdering av gjennomførte produksjoner og øvelser.

● Individuelt refleksjonsnotat relatert til mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L