Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > TVLED1001/1 Grunnleggende TV-ledelse

Grunnleggende TV-ledelse

Back Tilbake
Kode
TVLED1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester (20 uker)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Camille Z. Thisell
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende teorier, teknikker, prosesser og arbeidsmåter i TV. Sammen med studenter på de andre linjene gjennomfører studentene på TV-ledelse praktiske øvelser i én, og flerkameraproduksjon innen flere sjangre. Gjennom praktisk arbeid og refleksjon over teori og egne erfaringer lærer studentene grunnleggende produksjonsledelse, og hvordan ulike produksjonstyper kan utvikles, planlegges og gjennomføres. Studentene får innføring i dramaturgi og audiovisuell fortellerteknikk (foto, lyd, klipp), og utvikler rolleforståelse gjennom utprøving av ulike fagfunksjoner. I tillegg inneholder emnet gjennomgang av grunnleggende temaer og begreper innen TV-historie, TV som industri, publikum, marked, juss og økonomi.

Den største delen av dette emnet er felles for alle studenter på BA1. For studentene på TV-ledelse er det i tillegg fordypningstemaer innen;

  • Produksjonsplanlegging
    • nedbrekk og budsjettering
  • Produksjonsledelse
    • praktisk produksjonsgjennomføring

Læringsutbytte

Kunnskap

● Har grunnleggende kunnskap om produksjonslederrollen, samt prosesser, verktøy og metoder innen TVproduksjon

● Har grunnleggende innsikt i og forståelse av hvordan mediene er strukturert og hvilken rolle de har i samfunnet

● Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

● Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

● Kan anvende faglig kunnskap og grunnleggende teoretisk forståelse til å treffe begrunnede valg i produksjonsprosesser

● Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

● Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

● Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

● Har innsikt i relevante fag og yrkesetiske problemstillinger

● Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer


Undervisnings- og læringsmetode

● Forelesninger

● Praktiske øvelser

● Seminar/Workshop

● LMS/Elæring

Undervisningsspråk er skandinavisk og engelsk
Arbeidskrav

● Aktiv deltakelse i undervisning, øvelser og produksjoner.

● Dokumentere arbeidskravene etter nærmere anvisninger og samle dem i en digital mappe.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i emnet.


Eksamensform

● Mappevurdering av gjennomførte produksjoner og øvelser.

● Individuelt refleksjonsnotat relatert til mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L