Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > PAD3008/1 Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM)

Back Tilbake
Kode
PAD3008/1
Studiepoeng
5
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet har som hensikt å gi en kritisk oversikt og vurdering av fagfeltet ”Human Resource Management” (forkortet HRM). Emnet vil ta utgangspunkt i evidensbasert kunnskap på fagområdet og gå i dybden på utvalgte temaer. På den måten skal studentene forstå strategiske sammenhenger mellom HRM og andre områder i organisasjonen, samt gi oversikt over aktuelle problemstillinger både innen praksisområdet og innen HRM-forskning internasjonalt. Kurset vil ha fokus på strategiske aspekter, organisering av HRM, samspill mellom teori og sentrale praksisområder, samt på aktuelle problemstillinger innen fagområdet. Emnet er delt inn i tre hovedområder:    

  1. Strategisk HRM: begreper og fagfeltets utvikling
  2. HR-transformasjon og implementering
  3. HRM: kunnskapsledelse og innovasjon. Trender.                                               

Det første hovedområdet i emnet er strategisk HRM. Denne delen går nærmere inn på hva HRM er fra et overordnet, analytisk og teoretisk perspektiv. Videre tar temaet for seg utviklingslinjer og sentrale teorier og perspektiver, og den ser på HRM som et virkemiddel for å fremme prestasjoner i tråd med virksomhetens strategi. I delen om HR-transformasjon blir endringer i HR-funksjonen og endringer i arbeidsdeling mellom HR og linjeledere behandlet. Det tredje hovedområdet i emnet er forholdet mellom HRM, kunnskapsledelse og innovasjon. Det vil være fokus på hvordan HR kan bidra til endringer og innovasjon gjennom f.eks rekruttering og kunnskapsledelse. I denne delen tas også aktuelle problemstillinger opp slik som teknologi (EHRM) og nyere perspektiver f.eks. paradoksperspektiver innen HRM.


Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne belyse og forklare hva som menes med HRM, og kjenne til sentrale teorier innen fagfeltet. Videre skal studenten ha dybdeforståelse i - og se sammenhengene mellom - HRM og organisasjonens overordnede mål; HRM, endring og innovasjon. Studenten skal også kunne vurdere kvaliteten og/eller relevansen av vitenskapelige arbeider innen det fagområdet emnet omfatter.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil foregå i form av tradisjonelle forelesninger hvor fagstoff presenteres og diskuteres. Men det legges i emnet opp til at en del av læringen skal skje gjennom studentdrevne aktiviteter. Emnet er samlingsbasert bestående av opp til en dag for hver samling.Emne er valgbart for
Master i public administration og Master i innovasjon.


Arbeidskrav

Studenten skal i løpet av emnet skrive en artikkel. Arbeidskravet innebærer å skrive en relativt kortfattet rapport (paper). Det vil også bli gitt mulighet til at en eller flere medstudenter kan kommentere på det skriftlige arbeidet. Godkjent og bestått arbeidskrav er en forutsetning for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Kriteriene for henholdsvis struktur, form og omfang på arbeidskravene gis av faglærer.


Eksamensform

Endelig artikkel leveres inn og vurderes til bestått eller ikke bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L