Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > VIBA1001/1 Videreutdanning i barnevern

Videreutdanning i barnevern

Back Tilbake
Kode
VIBA1001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Ulrika Håkansson
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i Bærum og Oslo kommune. Målet er å styrke kompetanse i systematisk barnevernarbeid, øke faglig trygghet i daglige arbeidsoppgaver, samt øke kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon rundt barnevernfaglige problemstillinger.

Studiet skal bidra til å utvikle barnevernfaglig praksis som er basert på en vitenskapelig reflektert forståelse av faglig arbeid med barn, unge og deres familier, som er i vanskelige situasjoner. Praksis skal være en vesentlig premissleverandør for utdanning, forskning og utviklingsarbeid i den forstand at problemstillingene i studiet skal ha en klar praksisforankring og relevans.

Høgskolen i Lillehammer gjennomfører studiet på oppdrag av Bærum Kommune og i samarbeid med Oslo Kommune.

Videreutdanningen er normert til ett år på deltid, er samlingsbasert og gir 30 studiepoeng, med mulighet for å bygge disse inn i et masterstudium. Undervisningen er organisert med samlinger på Kunnskapssenteret i Sandvika. Studiet består av 5 obligatoriske samlinger à 3 dager, med tilhørende arbeidskrav, samt en avsluttende fagoppgave som eksamen.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført studie skal studenten:

 • Kunne vurdere og drøfte ulike fag-etiske aspekter ved barnevernfaglig utrednings-arbeid og tiltaksarbeid, samt forståelse for ulike etiske perspektiver knyttet til barnevernsarbeid
 • Kunne analysere oppdatert kunnskap om barns utvikling, konsekvenser av omsorgssvikt samt identifisere og vurdere valg av tiltak som fremmer utvikling.
 • Anvende oppdatert kunnskap om systematisk arbeid,herunder kunnskap om barnevernfaglig utrednings, tiltaks – og evalueringsarbeid.
 • Kunne drøfte og begrunne utøvelse av juridisk/faglig skjønn og argumentasjon, herunder kunne vise evner til å gå fra generell kunnskap til det spesielle/individuelle i den enkelte sak.

Ferdigheter:

Etter fullført studie skal studenten kunne

 • Analysere og kritisk reflektere over faglige, etiske og skjønnsmessige problemstillinger som er knyttet til barnevernsfaglig utredningsarbeid og tiltaksarbeid
 • Analysere kunnskapsgrunnlaget i det profesjonelle arbeidet som utøves i praksisfeltet
 • Forholde seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om kommunikasjon med ulike brukergrupper, herunder ferdigheter i profesjonelle samtaler med barn og voksne.
 • Forståelse av etnisitet og klasse har betydning for samhandling med brukerne av barneverntjenesten
 • Analysere empiriske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teoretiske perspektiver og etikk
 • Analysere faglige utfordringer i profesjonelle relasjoner

Generell kompetanse

Studentene skal etter fullført studium ha tilegnet seg: 

 • Forståelse av egen profesjonsrolle, barnevernets plass i samfunnet og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Forståelse for, og kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til utførelsen av barnevernets oppdrag med fokus på evne til å utvise reflektert dømmekraft i ulike verdi- og konfliktspørsmål.
 • Kunnskap knyttet til tilpasning av metoder og intervensjoner til brukeren og situasjonen.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen vil ta utgangspunkt i relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur på området. Læringsmålene for studiet innebærer at det legges vekt på at studentene skal ha teoretisk kunnskap, kunne anvende kunnskapen og forholde seg kritisk og reflektert til fagfeltet. Det benyttes derfor varierte metoder i undervisning, veiledning og selvstendig arbeid samt gruppearbeid og muntlige presentasjoner. Det er vesentlig innslag av veiledning og refleksjon med utgangspunkt i egen praksis i utdanningen. Studentenes egne erfaringer vil være et verdifullt kildemateriale for videre bearbeidelse.
Arbeidskrav

Studentene skal ha gjennomført tre (3) arbeidskrav i løpet av studiet. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, med minimum 80 % tilstedeværelse for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Studenten skriver en fagoppgave med en begrunnet problemstilling fra et område som hun/han har valgt å fordype seg innenfor. Problemstillingen skal ha både en teoretisk og empirisk forankring, og fagoppgaven skal inneholde refleksjon over egne yrkesrelevante erfaringer. Omfang på oppgaven skal være minimum 8.000 ord og maksimum 10.000 ord eksklusive referanser. Det benyttes bokstavkarakterer (A-F).

Fagoppgaven evalueres av en kommisjon bestående av 2 sensorer.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L