Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > IDR1019/1 Læring og ledelse i idrettsaktiviteter

Læring og ledelse i idrettsaktiviteter

Back Tilbake
Kode
IDR1019/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Christian Magelssen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnets hovedmål er å gi studentene inngående kunnskaper om ulike idretters egenart samt gi dem et helhetlig pedagogisk kunnskapsgrunnlag som muliggjør bevisste idrettsdidaktiske overveielser. Helt sentralt i emnet er forståelsen av hva vi skal tilrettelegge og veilede for, som i dette emnet er de ulike idrettenes egenart og forskjellighet. Det pedagogiske kunnskapsgrunnlaget er fundert på fire overordnede perspektiver for å skape konstruktive læringsprosesser i idrett. Disse perspektivene vil gi studentene en helthetlig forståelse for aktivitetene og hvordan de kan undervise i dem (eklektisk tilnærming).

Perspektiv 1: Motivasjonspsykologi og læringsstrategier

Perspektiv 2: Ekspertiseutvikling

Perspektiv 3: Ledelses- og læringsteorier

Perspektiv 4: Motorisk læring og kontroll


Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

• Grunnleggende kunnskap om hvilke læringsmiljøer som fremmer motivasjon, gode læringsstrategier, trygghet og trivsel (knyttet til perspektiv 1 over)

• Kunnskap om utviklingsprosessen fra barn og ungdom til voksen eliteutøver, herunder hvilke type aktiviteter som fremmer langsiktig utvikling og hindrer frafall i idrett (knyttet til perspektiv 2 over)

• Innsikt i sentrale pedagogiske teorier og metoder innen aktivitetsdidaktikk, som tilrettelegging og veiledning. Med veiledning menes her både å instruere, gi råd og coache (knyttet til perspektiv 3 over)

• Forståelse for hvordan man kan fremme ferdighetstilegnelse gjennomeksplisitt og implisitt læring, bruk av dynamisk systemteori og ved random versus blocked practice (knyttet til perspektiv 4 over)

 

Ferdigheter

• Kan anvende motivasjonsteorier ved planlegging av idrettsaktiviteter

• Kan anvende sentrale pedagogiske teorier og metoder ved planlegging og gjennomføring av idrettsaktiviteter

• Kan anvende prinsippene implisitt og eksplisitt læring i forbindelse med trening, inkludert gjøre overveide valg ut fra kontekstuelle forhold som type idrett og deltakernes alder, ferdigheter og motivasjon

• Kan fungere tilfredsstillende i studentgrupper ved planlegging og gjennomføring av idrettsaktiviteter, samt ved studentframlegginger


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktiske timer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, studentpresentasjoner.

Emnet består av både teoretiske og praktiske timer, samt av praksis. Både praksis og de praktiske timene er obligatoriske.


Emne er obligatorisk for

Års- og bachelor i idrettArbeidskrav

• Det er krav om minst 80 % oppmøte i emnets praktiske timer

• Godkjent praksis (mer eksakt info om dette gis ved studiestart)

• Godkjent praksisrapport

• Gruppepresentasjon basert på en case- oppgave


Eksamensform

Presentasjonsdel med påfølgende individuell utspørring. Presentasjonsdelen gjennomføres i grupper med inntil fire studenter. Utspørringsdelen gjøres individuelt. På eksamenen gis hver kandidat en individuell gradert karakter (A-F).


Tillatte hjelpemidler

Digital ressurs til bruk i eksamenens presentasjonsdel, ellers ingen.


Erstatter
IDR1014/1 Aktivitetspedagogikk og trenerrollen og IDR1017/1 Aktivitetslære og IDR1019/1 Aktivitetsdidaktikk

Overlapp

5 sp til IDR1014/1, 10 sp til IDR1017/1

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L