HiL > 2016/17 Studiehåndbok > LÆRINGSLED/1 Læringsledelse og vurdering

Skriv ut Skriv ut

Læringsledelse og vurdering

Back Tilbake
Kode
LÆRINGSLED/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Egil Weider Hartberg
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Tilbudet i Læringsledelse og vurdering fokuserer på faktorer ved undervisningspraksis som har stor innvirkning på elevers læring. Studiet er tilrettelagt for lærere i grunnskole og videregående skole som ønsker å komme et steg lenger i sin egen undervisnings- og vurderingspraksis, og i tillegg sikter mot en ressursrolle på egen skole eller egen faggruppe. Det forutsettes derfor at studentens skoleledelse legger til rette for en slik rolle i organisasjonen. Studenter vil utvikle kompetanse som også kan utnyttes av skoleeier på tvers av skoler.

Et viktig spørsmål i studiet er: Hvordan kan vi best mulig tilrettelegge for at elevene utvikler den kompetansen de trenger videre i livet? Studiet har blant annet fokus på langsiktig kompetansebygging, dybdelæring og selvregulert læring.


Læringsutbytte

Ved sluttført studie skal studentene ha:

 • Kunnskaper - studentene har kunnskap om
  • relasjoner og kommunikasjon mellom lærer og elev
  • undervisningsstruktur
  • læringstrykk og motivasjon
  • innhold, tidspunkt og roller i feedback
  • organisasjonsutvikling
 • Ferdighetsmål - studentene kan
  • beskrive og tolke egen og andres praksis opp mot teoretiske prinsipper
  • anvende prinsipper for læringsledelse, læringsfremmende vurdering og kommunikasjon i egen undervisningspraksis
  • veilede kolleger i læringsledelse, læringsfremmende vurdering og læreplanarbeid
  • lede organisasjonsutvikling knyttet til læringsledelse, læringsfremmende vurdering og læreplanarbeid
 • Generell kompetanse - studentene har
  • bevissthet om kompleksitet i undervisning og læring
  • evne til å vurdere egen rolle og kompetanse

Det kan komme mindre endringer i studieplanen.


Eksamensform

Studiet avsluttes med hjemmeksamen over 48 timer. Studieåret 2016/2017 blir eksamen gjennomført 31. mai til 2. juni.

Siden målene i studiet i stor grad er knyttet opp mot konkret handlingskompetanse, vil eksamen i hver modul måle i hvilken grad studentene kan anvende teori i direkte tilknytning til praksis.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L