Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > LÆPED1/1 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Back Tilbake
Kode
LÆPED1/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Faglig innhold i studiet er knyttet opp mot fire hovedtema;

 1. Organisasjon og ledelse, 
 2. Pedagogisk ledelse, 
 3. Relasjoner 
 4. Samarbeid barnehage – hjem.

Her belyses barnehagens plass i samfunnet, det gitte samfunnsmandatet og det å være leder i barnehageorganisasjonen. Videre vektlegges ledelse av utviklingsarbeid og endringsprosesser i barnehagen, både fra et teoretisk perspektiv og gjennom et obligatorisk arbeid knyttet til pedagogisk praksis i barnehagen der studenten har sitt daglige virke. Relasjonens betydning i arbeidet med å etablere og utvikle barnehagen som arena for barns danning blir inngående behandlet, herunder også samarbeidet mellom barnehage og hjem. Det vil bli lagt vekt på hvordan utvikle gode strategier for analyse og vurdering av det pedagogiske miljøet, videre hvordan bygge et godt og inkluderende miljø for utvikling og læring. Mangfoldsperspektivet vil være gjennomgående. Undervisningen tar utgangspunkt i forskning og faglitteratur av nyere dato.


Læringsutbytte

Studenten skal etter endt studium ha tilegnet og utviklet

 • Kunnskaper
  • om barnehagevirksomhetens rolle og betydning i samfunnet, herunder krav til barnehagevirksomheten og leders særlige ansvar
  • om rammeplanteori
  • om ledelse av lærings-, utviklings- og endringsarbeid i den pedagogiske virksomheten, herunder observasjon, vurdering og analyse, veiledning, teamledelse og profesjonsetikk
  • om faktorer av betydning for barns utvikling og et godt læringsmiljø, herunder kunnskap om nyere utviklingspsykologi, voksenrollens betydning, jevnaldringsrelasjonens betydning og prinsippene om tilpasset tilbud og inkludering
  • om betydning av og ansvar for samarbeid barnehage -hjem

 

 • Ferdigheter
  • i å tolke og vurdere grunnlagsdokumenter for barnehagevirksomheten, herunder å kunne forholde seg til ulike tolkninger av barnehagens samfunnsmandat
  • i å implementere en rammeplan
  • i å observere barns utvikling, læring og samspill i den pedagogiske virksomheten, og legge til rette for et inkluderende og utviklingsfremmende læringsmiljø
  • i å analysere og vurdere behovet for endrings- og utviklingsarbeid i egen virksomhet
  • i å initiere, legitimere, etablere, følge opp og gjennomføre et endrings- og utviklingsarbeid, herunder bruk av pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for veiledning i personalgruppa
  • i å etablere og vedlikeholde et godt samarbeid mellom barnehage og hjem

 

 • Generell kompetanse
  • til å forvalte barnehagens samfunnsmandat
  • til å organisere et pedagogisk miljø som ivaretar alle barns behov for og rett til omsorg, lek, læring og danning
  • til personalfaglig ledelse, herunder kompetanse til å lede et systematisk utviklings- og endringsarbeid
  • til å samarbeide med foresatte 

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil ha veksling mellom forelesninger, seminarer, diskusjoner, praktiske øvelser og oppgaveskriving. Studentene vil møte varierte uttrykksformer som vil gi muligheter for estetisk opplevelse og erkjennelse. Videre vil ulike medier inngå. Selvstendige arbeid med litteratur vil være sentralt.

Studiet er bygd opp med seks samlinger. Det er krav om 75 % oppmøte på samlinger. Studiet gjennomføres med varierte undervisningsformer og tillegg av nettressurser. Studentene skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass i løpet av studietiden. I forbindelse med dette skal det gjennomføres to arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Videre skal utviklingsarbeidet danne grunnlaget for en avsluttende eksamensrapport. Denne vurderes etter karaktersystemet A – F. Denne vurderingen utgjør også sluttkarakter for studiet.
Arbeidskrav

to arbeidskrav


Eksamensform

sluttrapport i forbindelse med utviklingsarbeidet 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L