Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > KARRI/1 Karriereveiledning

Karriereveiledning

Back Tilbake
Kode
KARRI/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i karriereveiledning
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Videreutdanning i karriereveiledning setter fokus på behovet for helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av befolkningen. God karriereveiledning har betydning for næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. Særlige utfordringer på veiledningssiden gjelder voksne i omstilling, sykmeldte med behov for re-orientering i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige. Utdanningen bidrar til å se og forstå hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører innenfor karriereveiledningstjenester, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i fellesskap kan nå utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske mål.

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for på den måten å videreutvikle sin personlige kompetanse.


Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
  • ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning

Ferdigheter

Studenten har:

  • innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 
  • evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass.
  • evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Eksamensform

Eksamen består av en individuell skriftlig hjemmeeksamen. Studenten tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på bakgrunn av tekster og temaer hun/han har arbeidet i studiet(arbeidskravene).

Alle arbeidskrav må være levert og godkjent for å gå opp til eksamen.

Oppgaven blir vurdert med gradert karakter: A-F

Omfang på oppgaven er 5000 ord. Referanseliste kommer i tillegg. Linjeavstand er 1 1/2. Topp- og bunnmarger og sidemarger: 2,5 cm. Typer 11-12 punkter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L