Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > VEIL1004/1 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen

Back Tilbake
Kode
VEIL1004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Eli Skjeseth
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedformålet med gjennomført studium er at deltakerne skal

 • bli tryggere, tydelige og fleksible i sin veilederrolle
 • engasjere seg i dialogpreget kommunikasjon med brukere og deres nettverk
 • øke ressursorientering (på bekostning av problemorientering) i seg selv og hos bruker
 • øke samarbeid og kontakt med arbeidslivet
 • øke egen og andres inkluderingskompetanse

Læringsutbytte

Læringsutbytte er beskrevet i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som deltakerne har etter å ha gjennomført studiet. 

Kunnskaper
Deltakeren har kunnskaper om:
 • Hva mellom-menneskelig kommunikasjon består av og hvordan den utvikler seg i ulike rammer.
 • Teorigrunnlag og arbeidsformer for dialogisk praksis.
 • Nasjonale føringer i arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken, spesielt rettet mot et inkluderende arbeidsliv.
 • Kommunikasjonsformer som skaper tillit mellom bruker, NAV og samarbeidsparter. 
Ferdigheter

Deltakerne utvikler sine ferdigheter til:

 • Å veilede personer for å fremme deres ressurser for læring, mestring og økt helse. 
 • Å finne samarbeidspartnere, skaffe informasjon, bygge nettverk og kommunisere med arbeidslivet på en tillitvekkende måte.
 • Å veilede brukere mot målet om å skaffe seg og/eller beholde arbeid, herunder undersøkelse av markedet, arbeid med CV, forberedelse/gjennomføring av intervju, etterarbeid, osv.
 • Å lede møter og samtaler som fremmer dialogisk praksis. 
Generell kompetanse

Deltakeren utvikler sin kompetanse til:

 • Å øke selvinnsikt og trygghet i veilederrollen både overfor brukere og arbeidsgivere
 • Å forstå arbeidsgiveres behov og tilnærming i rekruttering og inkludering av medarbeidere
 • Å koordinere helhetlig bistand til brukere i et samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner
 • Å fremme en læringskultur på egen arbeidsplassEmne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Frammøte på min 9 av 12 samlingsdager.

Det er 5 praksisperioder mellom samlingene, der deltakerne arbeider i sin vante arbeidspraksis. De får oppgaver knyttet til studiets innhold og progresjon, og skal levere skriftlige arbeidskrav av forskjellig omfang og karakter i alle praksisperiodene.

Eksempler på oppgaver:

1)      Deltakerne gjennomfører individuelle veiledningssamtaler med brukere, og skriver tilhørende refleksjonslogger.

2)      Deltaker prøver ut enkle tilpasninger av dialogisk praksis, f.ek. framtidsdialoger med brukere og deres nettverk.

3)      Deltaker tar initiativ overfor arbeidsgivere og/eller andre aktører om en konkret aktivitet («miniprosjekt») som faller inn under begrepet arbeidsrettet oppfølging og/eller inkludering. Arbeidskravet kan bestå i både en skisse i forkant og en rapport i etterkant som beskriver hva som skjedde, samt refleksjoner og tilknytning til aktuell litteratur på feltet.

4)      Deltaker foretar en undersøkelse knyttet til arbeidsmarkedet i egen region, og legger fram resultater i arbeidskravet.

5)      Deltaker knytter studiet til læringsarenaer på egen arbeidsplass, f. eks. gjennom å lede kollegaveiledningsmøter, og rapporterer erfaringer i arbeidskravet.  

Det er en ambisjon at sammensetningen av arbeidskrav skal tilpasses best mulig den enkelte deltaker, fordi de arbeider i forskjellige deler av NAV og kan ha svært ulike rammer for kontakt med brukere og med arbeidslivet. 

Arbeidskravene må være godkjente for at kandidaten kan framstille seg til eksamen. 


Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i egen praksis og faglige begreper/teori fra pensum.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Emnet VEIL1001 Kommunikasjon og samhandling i veiledning og VEIL1003 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse

Overlapp

100% til emnene VEIL1001 og VEIL1003

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L