Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > SBU3002/1 Fordypning: Beslutninger og tiltak i barnevernet

Fordypning: Beslutninger og tiltak i barnevernet

Back Tilbake
Kode
SBU3002/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
1 år
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Halvor Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak i forhold til barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere.

Barnevernsarbeid er et komplekst fagfelt og i emnet legges det vekt på det vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlaget for å forstå sammenhengen mellom problem- og løsningsforståelse, og hvilken faglig tilnærming som vil være hensiktsmessig. Det verdimessige utgangspunktet er at barnet har rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse, og at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak fra barnevernet. Hvis det er mulig skal barnet få hjelp i egen familie og i lokalmiljøet. Det er fokus på barnets rett til medvirkning, og på anerkjennende kommunikasjon og samhandling, hvor målet er å styrke barns og unges omsorg og trygghet. Det vil bli lagt vekt på en helhetstenkning omkring barnet og familien, der ivaretagelse av barnets behov står i sentrum.

Sentrale tilnærminger knyttet til beslutningsprosesser og tiltaksarbeid vil bli problematisert, og dilemmaer og praksiserfaringer knyttet til fagutøvelsen vil bli gjenstand for analytisk, etisk og kritisk refleksjon. Et særlig fokus vil rettes mot arbeid med barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. Emnet skal videreutvikle studentenes samlede og helhetlige profesjonelle kompetanse og handlingskompetanse i beslutnings- og tiltaksarbeid med barn og unge og deres familier. Dette gjelder både som enkeltpersoner og som praksisfellesskap på tvers av etater og enheter.


Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidater som har fullført emnet har følgende kunnskaper:

 • Selvstendig og vitenskapsbasert forståelse av det teoretiske og verdibaserte grunnlaget for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutnings- og tiltaksprosesser og reflektert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning.
 • Avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver som belyser barns utsatthet, og inngående kjennskap til risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som har betydning for barns velferd og oppvekstsvilkår
 • Avansert kunnskap om ulike modeller for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutningsprosesser og ulike metoder i barnevernsfaglig tiltaksarbeid
 • Reflektert kunnskap om betydningen av tverrfaglig samarbeid og tverrprofesjonelt arbeid
 • Avansert kunnskap om kulturelle og etniske forhold som har betydning for utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet
 • Avansert juridisk kunnskap knyttet til utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet og prinsippene som barnevernretten bygger på                                                                                             

Ferdigheter:

Kandidater som har fullført emnet har følgende ferdigheter:

 • Kan drøfte hvordan ulike faglige perspektiver påvirker problem- og løsningsforståelse
 • Har utviklet god dømmekraft til å vurdere kompleks og motstridende informasjon i gjennomføring av barnevernsfaglige beslutningsprosesser og tiltaksarbeid og kan identifisere etiske dilemmaer knyttet til arbeidet.
 • Kan anvende relevante rettsregler i en beslutningsprosess og i tiltaksarbeidet i barnevernet
 • Har utviklet formidlingskompetanse relatert til egen yrkespraksis, og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger

Generell kompetanse:

Kandidater som har gjennomført emnet har følgende generell kompetanse:

 • Har en oppøvd etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en oppøvd aktiv holdning til rettssikkerhet og maktkritikk
 • Ha dyp forståelse av betydningen av god kommunikasjon og samhandling i arbeidet med barn og deres familier
 • Har utviklet entreprenørkompetanse og evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem for å styrke barns rett til omsorg og beskyttelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en vekselvirkning mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal gjennom seminarer ta aktiv del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle bidrag.

Samlingsdatoer høsten 2017 (med forbehold om enkelte justeringer):

 • 28-30 august (man kl. 17.15-2100, tir kl. 09.15-15.00, ons kl. 09.15-15.00)
 • 02-03 oktober (man kl. 10.15-15.00, tir kl. 09.15-15.00)
 • 04-05 desember (man kl. 10.15-15.00, tir kl. 09.15-15.00)

Samlingsdatoer våren 2018 (med forbehold om enkelte justeringer):

 • 18-19 januar (tor kl. 10.15-15.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 08-09 mars (tor kl. 10.15-15.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 26-27 april (tor kl. 10.15-15.00, fre kl. 09.15-15.00)Arbeidskrav

Skriftlige arbeider som vil danne grunnlag for eksamensmappen og gjennomføring av minst et forberedt muntlig framlegg. Det vil framgå av undervisningsplanen hvilke oppgaver som skal gjennomføres i emnet-

Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Tre av de utførte arbeidskravene samles i en mappe for sluttvurdering. Det er faglærer som avgjør hvilke arbeider som skal inn i eksamensmappen. I mappen skal det også følge med et refleksjonsnotat over emnet og egen læring. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen (A-F).

Overlapp

50% overlapp med emnet Barnevernfaglig utredningsarbeid (1MABARNE/1)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L