Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > 1MAOPPSO/2 Perspektiver på oppvekst, utvikling og sosialisering

Perspektiver på oppvekst, utvikling og sosialisering

Back Tilbake
Kode
1MAOPPSO/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Emneansvarlig
Mari Rysst
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet er obligatorisk for studenter på begge fordypningene. Emnet belyser barn og unges oppvekst og utvikling i dagens samfunn. I emnet vil det bli lagt vekt på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studiet av barn og unge. Det vil bli lagt vekt på barn og unges hverdagsliv innenfamilie, barnehage, skole, media samt jevnalderkontekster.Ulike velferdsordninger og reformer av betydning for barn og familier vil bli drøftet. Utviklingspsykologiske, pedagogiske og sosiologisk anlagte perspektiver vil bli tillagt særlig vekt. Utviklingspsykologiske og pedagogiske teorier vil være spesielt sentrale for forståelser av barn og unges læring, danning, utvikling, oppdragelse og mestring i samspill med viktige personer i familie, barnehage og skole. Sosiologisk anlagte teoriersom vektlegger institusjonaliseringen av barn og ungdom og deres samfunnsmessige posisjon vil være viktige for å forstå sosiale betingelser for barns og ungdoms deltakelse, utvikling og sosialisering. I emnet vil det bli lagt vekt på at barn og unge deltar i ulike parallelle praksiser. En grunnleggende og helhetlig forståelse av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, fordrer at de teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap på området. 


Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført utdanning skal studenten

 • ha inngående kjennskap til sentrale begreper, teorier og perspektiver om barn og unges posisjon og deltakelse
 • ha oversikt og forståelse for ulike teoretiske perspektiver på barns og unges utvikling og sosialisering innenfor familie, barnehage, skole, medier og jevnaldermiljøer
 • ha oversikt over ulike rammer, lovverk, normer  og pedagogiske praksiser i institusjoner barn og unge tilbringer sitt hverdagsliv og avansert forståelse for hvordan disse rammene virker inn på barn og unges utvikling og sosialisering. 
 •  Ha oversikt over velferdsordninger og velferdsreformer som har betydning for barn, unge og deres familier.
 •  

Ferdigheter

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • drøfte kritisk teorier, begreper og perspektiver som har relevans i studier av barn og unge
 • analysere empiriske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teoretiske perspektiver.
 • analysere den tette forbindelsen mellom utviklingen av moderne velferdssamfunn og den økende institusjonaliseringen og profesjonaliseringen og hvilken betydning disse endringene har for oppvekst og familieliv.

Generelle kompetanse

Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle og beherske fagområdets uttrykksformer
 • forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiv og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i muntlig og skriftlig form

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder.  Forelesninger og litteraturstudier skal bidra til at studentene opparbeider seg bred kunnskap om barn og unges oppvekst og sosialisering. Gjennom seminarer, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner skal studentene utvikle ferdigheter som kan anvendes i praksisfeltet. Muntlige presentasjoner gir rom for å oppøve formidlingskompetanse.  

Samlingsdatoer høsten 2017 (med forbehold om enkelte justeringer):

 • 31-01 august/september (tor kl. 10.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 11-13 oktober (ons kl. 10.15-16.00, tor kl. 09.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 16-17 november (tor kl. 10.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)

Emne er obligatorisk for

Master i sosialfaglig arbeid med barn og ungeArbeidskrav

Mellom 1. og 2. samling skal studentene levere et individuelt arbeidskrav som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Det er krav om 75% deltagelse på undervisning og seminar for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Eksamen er en 10 dagers individuell hjemmeeksamen. Oppgavetekst gis av lærer. Felles veiledning knyttet til tema og problemstilling vil bli gitt på siste samling der også oppgavetekstene blir annonsert. Bokstavkarakterene (A-F) benyttes. Besvarelsen skal være på mellom om 10 (minimum) og 15 (maksimum) tekstsider.  

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L