Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > SBU3004/1 Aktuelle sosialfaglige problemstillinger

Aktuelle sosialfaglige problemstillinger

Back Tilbake
Kode
SBU3004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene i samarbeid med hverandre og med faglærere en anledning til å fordype seg innenfor et av fagets forskningsfelt og bli kjent med aktuell forskning innenfor dette feltet. Gjennom arbeid med en egendefinert oppgave, får studenten også mulighet til å gjøre et forarbeid til masteroppgaven.

Hver student må velge ca 1000 sider litteratur innenfor fordypningsområdet i samarbeid med medstudenter og i samråd med faglig ansvarlig for seminaret, evt. med annen faglig veileder hvis temaet ligger utenfor rammen av seminartilbudet. Litteraturlisten skal godkjennes av emneansvarlig faglærer i samråd med studieleder for Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge.

Emnet sikter mot å gi studentene kunnskap i et sentralt forskningsområde innen aktuell sosialfaglig forskning eller praksisområder. Studentene skal kunne vise argumentative og analytiske ferdigheter i tilknytning til sitt valgte fordypningsområde.

Arbeidet i emnet drives fram gjennom faste seminarer med framlegg av lesning og deltakelse i drøftinger av forskningen som aktualiseres. Skriving av innlegg og motinnlegg er faste innslag med blant annet bruk av blogg, wikis eller andre digitale verktøy.

Studenter som ønsker å skrive masteroppgave på særskilte praksisfelt kan anvende denne modulen for å finne praksisnære forskningsmuligheter


Læringsutbytte

Kunnskaper: 

 • har avansert kunnskap om området som studenten fordyper seg i
 • kjennet til hvordan man vurderer forskningskvalitet
 • vet hvordan spørsmål om evidens, argumentasjon og diskurs lar seg applisere på forskningstema
 • har grundig viten om hvordan vitenskapelig forfatterskap foregår og kan analyseres

Ferdighet: 

 • kan analysere kvalitet i vitenskapelig skriving innen området
 • kan gi vurderinger av medstudenters skriftlige og muntlige bidrag i emnet
 • kan framstille egne tolkninger og refleksjoner over teoretiske og praktiske dimensjoner i emnet

Generell kompetanse: 

 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i formidling av reflekterte oppfatninger om emnets faglige tema
 • kan reflektere kritisk over sentrale problemstillinger
 • kan spore svakheter i rådende forestillinger og granske forskningens relevans, verdigrunnlag og nytte
 • kan utvikle og formidle sin faglige læring gjennom ulike medier

Undervisnings- og læringsmetode

På emnet vil det særlig bli arbeidet gjennom lesing, diskusjoner og samtaler, gruppearbeid og individuelt arbeid samt forelesninger og framlegg. Studentene skal gjennom seminarer ta aktivt del i undervisningen ved å i samarbeid med andre initiere undervisnings- og læringsaktiviteter.
Arbeidskrav

Underveis i studiet skal det leveres en skriftlig framstilling av hvorledes den valgte litteraturen kan anvendes i masteroppgaven. Deltakelse i vurdering av medstudenters bidrag er en del av arbeidskravet.


Eksamensform

Individuell hjemmeeksamen (5-6000 ord).

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L