Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > PEDD1001/1 Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis

Pedagogikkens grunnbegreper i teori og praksis

Back Tilbake
Kode
PEDD1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

”Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis” er første emne i Bachelor i Pedagogikk . Emnet har fokus på innføring i pedagogiske grunnbegreper som pedagogikk, kunnskap, læring, dannelse og didaktikk. Dette er begreper som vil bli utdypet i øvrige problemområder, og som også danner grunnlaget for de teoretiske perspektivene og tenkningen studentene møter i løpet av studiet. Et praktisk fokus skal ligge til grunn for det fagstoff som gjennomgås. Problemområdet berører alle pedagogikkens områder.

Emnet fokuserer også på at studentene skal tilegne seg kildekompetanse. Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving. I studiet gis innføringskurs i bruk av bibliotek og kilder i ulike formater – trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studenten nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv og riktig måte. De pedagogiske grunnbegrepene vil danne utgangspunkt for kildearbeidet.


Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Studentene skal oppnå en oversikt over sentrale pedagogiske grunnbegrep

Ferdigheter

 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram kunnskapskilder av høy kvalitet innen det pedagogiske fagområdet og bruke disse på riktig måte, blant annet ved oppgaveskriving.
 • Studentene skal ha evne til samarbeid og kollektivt ansvar
 • Studentene skal kunne søke informasjon om grunnbegrepene i ulike kilder og kunne vise i skriftlig arbeid hvordan begrepene kan anvendes og hvordan informasjon knyttet til begrepene refereres i akademiske tekster.

Generell kompetanse

 • Studentene skal oppøve evne til å analysere og å diskutere pedagogiske problemer sammen med medstudenter, muntlig og skriftlig, hvor også egne erfaringer trekkes inn, og vise i skriftlig arbeid hvordan pedagogiske grunnbegrep inngår i beskrivelser av pedagogisk praksis.
 • Studentene skal oppøve et handlingsorientert faglig engasjement

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Samlingsdager høsten 2017:

 • 31. august (kl. 13.15-18.00)
 • 1. september (kl. 09.15-14.00)
 • 27. oktober (kl. 13.15-18.00)
 • 28. oktober (kl. 09.15-15.00)

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikk - deltidArbeidskrav
 • Individuell oppgave med presentasjon og individuell studieplan. Ca 800 ord.
 • Oppgave om Apa-standarden og akademisk skriving – individuell oppgave. 

Dette er et arbeidskrav som skal sikre at studenten har satt seg inn i og behersker gjeldende regler og normer for referanse- og kildebruk i fagoppgaver.

 • Nettseminaret ”Pedagogisk praksis” .

Dette er en diskusjonsoppgave på nettet, hvor studentene skal diskutere pedagogisk praksis med utgangspunkt i pensumlitteraturen og egne erfaringer. Diskusjonen vil følge en oppgavepresisering og ha en ramme på ca 10 dager. Nettseminaret er gruppebasert.


Eksamensform

Hjemmeeksamen (max 2000 ord)

Vurderingskriterier skal leveres ut sammen med oppgaven. 

Overlapp

Emnet overlapper med pedflex p2 «Utdannings- og sosialiseringshistorie» GPD 1001 og ped 1002.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L