Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > PEDD1003/1 Utdanning og sosialiseringshistorie

Utdanning og sosialiseringshistorie

Back Tilbake
Kode
PEDD1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er konsentrert om sentrale begreper som oppdragelse, sosialisering, utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre. Emnet har overveiende fokus påpedagogisk historie.

Emnet tar for seg barndommen fra middelalderen og fram til vår egen tid. Det fokuseres på endringer i oppdragelsessynet og endringer i tenkningen rundt opplæring og utdanning. Ved å gi et historisk blikk på barn og unge, kan vi vurdere oppvekst opp mot samfunnsgitte betingelser.


Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

  • Studentene skal oppnå en oversikt over hovedtrekkene i skoleutviklingen og oppnå en forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemet, hvor både politiske, kulturelle, sosiale, økonomiske og pedagogiske forhold inkluderes. 

Ferdigheter:

  • Studentene skal oppøve evne til refleksjon over sammenhenger mellom oppvekstvilkår og vilkår for skole og utdanning.
  • Studentene skal kunne søke litteratur om de tema som tas opp i problemområdet, kunne lese tekster og framstille skriftlig hovedinnhold og kjernepunkt fra tekstene, kunne diskutere temaene med medstudenter og også formidle fagstoffet til andre og inngå i diskusjoner i større grupper. 

Generell kompetanse:

  • Studentene skal oppøve innsikt i forholdet mellom kunnskapsutvikling, skoleutvikling og samfunnsendringer samt i individets stilling i kunnskapssamfunnet
  • Studentene skal oppnå en oversikt over grunnlinjene i barndommens historie og oppnå forståelse for og kritisk vurdering av barn og unges oppvekstvilkår.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Samlingsdager høsten 2017:

  • 24. november (kl. 13.15-18.00)
  • 25. november (kl. 09.15-15.00)

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikk - deltidArbeidskrav
  • Individuell fagoppgave med utgangspunkt i pedagogisk historie.

Omfang ca 2500 ord. 

  • Litteraturseminar – nettbasert med grupperapport.

I litteraturseminarene skal studentene i gruppe gjennomgå og reflektere over en del av pensum. Dette skal legges fram i nettgrupper, som grunnlag for en faglig diskusjon. Arbeidet skal også resultere i en rapport på ca 2500 med vekt på referat av kjernepunkter, samt refleksjon over praktisk anvendelse.


Eksamensform

Eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen over 6 timer.

Overlapp

Emnet overlapper sammen med pedflex p1 «Pedagogiske grunnbegreper i teori og praksis» GPD 1001 og ped 1002.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L