Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > PEDD1004/1 Samfunn og utdanningspolitikk

Samfunn og utdanningspolitikk

Back Tilbake
Kode
PEDD1004/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet er det forholdet mellom samfunnet og forskjellige samfunnssystemers kunnskapsproduksjon som står sentralt. Det redegjøres for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, teknokrati og ekspertstyre, livslang læring, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, kvalitet og skoleutvikling drøftes i et kritisk perspektiv. Teknologiens konsekvenser for utdanningsreform ses i sammenheng med de øvrige spørsmål som reises i problemområdet. Problemområdet har overveiende fokus på pedagogisk sosiologi.

Emnet vil ta for seg teorier, modeller og forskning innenfor deltakelse og endringsarbeid på ulike områder innen skole og fritidsaktiviteter. Studentene skal få en grunnleggende forståelse for de etiske utfordringene man møter i utviklings- og endringsarbeid, knyttet til for eksempel menneskers ulike forutsetninger og livsvilkår, menneskesyn, makt og inkludering/ekskludering. Emnet vil rette seg både mot det spesialpedagogiske og det sosialpedagogiske feltet og ha et overveiende fokus på pedagogisk sosiologi.


Læringsutbytte

Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Innsikt i oppvekst- og opplæringsvilkår, og spesielt i den funksjonen undervisning og utdanning har i utviklingen av samfunn og kultur
 • Studentene skal få kjennskap til utfordringer knyttet til det å lede og å endre pedagogiske organisasjoner i et spenningsfelt mellom politikk, fag og profesjon.
 • Studentene skal tilegne seg en oversikt over sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling, utdanningsreform og kunnskapsproduksjon ellers i samfunnet
 • Studentene skal få kjennskap til noen hovedtanker i det spesialpedagogiske og sosialpedagogiske fagområdet hvor blant annet kunnskaper om, holdninger til og refleksjonsevne knyttet til barn og unge med særskilte behov inngår.
 • Studentene skal få kjennskap til grunnleggende prinsipper i endringsarbeid innen ulike sammenhenger, på individ- og organisasjonsnivå, og få oversikt over et utvalg teorier, modeller og praktisk gjennomføring av ulike former for endringsarbeid

Ferdigheter:

 • Studentene skal oppøve evne til å reflektere, muntlig og skriftlig, over sammenhenger mellom samfunnets holdninger til barn og unge med ulike behov og forutsetninger og hvordan disse påvirker deres oppvekstmiljø og utviklingsbetingelser.
 • Studenten skal oppøve evne til å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem, i et samfunn under omforming, og kunne reflektere over pedagogikkens rolle i denne sammenheng.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal oppøve innsikt i forholdet mellom kunnskapsutvikling, skoleutvikling og samfunnsendringer samt i individets stilling i kunnskapssamfunnet
 • Studentene skal ha forutsetninger for og øvelse i å legge fram grunngitte vurderinger av undervisnings- og utdanningsspørsmål

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Samlingsdager våren 2018:

 • 13. april (kl. 13.15-18.00)
 • 14. april (kl. 09.15-15.00)

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikk - deltidArbeidskrav
 • Nettseminar med utgangspunkt i pensumlitteraturen i P4 i gruppe med rapport.

Grupperapporten skal ha et omfang på ca 2000 ord. 

 • Fagoppgave med utgangspunkt i pedagogisk utviklingsarbeid eller forskningsdeltakelse.

Studentene skal skrive en oppgave – individuelt eller i gruppe – hvor det skal tas utgangspunkt i et pågående eller gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid eller forskningsprosjekt. Studentene skal knytte sammen fagkunnskaper emnet og belyse prosessene rundt et utviklings- eller endringsarbeid i lys av samfunnsmessige og utdanningspolitiske betingelser.

Omfang ca. 3000 ord.


Eksamensform

Eksamen er en muntlig eksamen over nett ved bruk av Skype. Den muntlige høringen varer i ca 20 minutter med påfølgende vurdering.

Vurderingskriterier skal leveres ut i forkant av eksamensgjennomføringen. 

Overlapp

Emnet har 15 sp overlapp med emnene PED1003/1 og GPD1002/2.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L