Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulke aktører i den spesialpedagogiske praksis vil bli belyst. Studentene får en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, etiske problemstillinger, strategier for inkludering, og ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og tiltak


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet har studentene:

Kunnskaper

  • Kan gjøre rede for hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
  • Kan gjøre rede for saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
  • Kjenne til ulike funksjonsvansker/ behov og praktisk pedagogiske strategier og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid.
  • Kan vise forståelse for hvordan dialog og samarbeid har betydning i spesialpedagogisk arbeid, og gjøre rede for hva som kjennetegner en god dialog.

Ferdigheter

  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne valg
  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse faglig 

Generell kompetanse

  • Innsikt i og evne til å drøfte relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
  • Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid, nettdiskusjoner og veiledning. Praksis utgjør også en viktig del av emnet og vil knyttes til den øvrige undervisningen.


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle/ eller GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikk - deltidArbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav som må godkjennes før eksamen: Gruppeoppgave med tilhørende evalueringsseminar. Emnet krever også obligatorisk observasjonspraksis med rapport og tilhørende nettbasert praksisseminar.

I forbindelse med observasjonspraksis kan praksisstedet kreve politiattest. Studenter må selv finne og organisere observasjonspraksisen, men høgskolen bistår med avtaleverket rundt observasjonspraksisen. Observasjonspraktis skal ha et omfang på 10 virkedager.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent


Eksamensform

Emnet avsluttes med 1 ukes skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Overlapp

Emnet SPE2003/2 Spesialpedagogikk: Behov og arbeidsmåter overlapper med emnet SPE2005/1 Deltakelse og marginalisering del 2 med 100% og med emnet SPE2004/1 Deltakelse og marginalisering del 2 og bacheloroppgave (25 sp.) med 60%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L