Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet bygger på emnet ”Spesialpedagogikk: behov og arbeidsmåter”. Emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken


Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:  

  • Bred kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
  • Kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
  • Kunnskap om spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
  • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger
  •     Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.

Generell kompetanse:

  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid og diskusjoner.


Forkunnskapskrav

PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og PED1003 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle ELLER GPD1001 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid og GPD1002 Individ, samfunn og pedagogikkens rolle

I tillegg kreves enten PEDFLEX 2003 eller SPE2003 Spesialpedagogikk - behov og arbeidsmåter.Arbeidskrav

Det kreves at studenten utarbeider en rapport der spesialpedagogiske strategier blir diskutert. Denne rapporten tar utgangspunkt i en framsatt case.

Det er obligatorisk deltakelse på nettseminar.


Eksamensform

6 timers hjemmeeksamen i nettbasert læringssystem.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L