Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Pedagogisk utviklingsarbeid

Pedagogisk utviklingsarbeid

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet ”Pedagogisk utviklingsarbeid” tar for seg hvordan vi på ulike systemnivå (individ, gruppe, organisasjon) kan virke til det beste for å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid.

Studiet tar opp teorier, forskning og praktiske erfaringer med pedagogisk utviklingsarbeid i ulike virksomheter, hvor det er fokus på samhandling, veiledning og endringsarbeid for å fremme og forbedre pedagogisk praksis. Et eksempel på dette vil være kjennskap til  de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på skole- og klasseromsnivå. Studiet baserer seg på et helhetlig syn på læring, og det vil bli lagt spesiell vekt på premisser for involvering og samhandling mellom ulike aktører. Evalueringsarbeid, kvalitetsutvikling og juridiske aspekter ved utvikling blir også behandlet i dette emnet.


Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene ha:

Kunnskaper

  • Ha innsikt i forholdet mellom forskning, teori og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
  • Kjenne til de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på ulike systemnivå.
  • Ha innsikt i sentrale juridiske bestemmelser knyttet til utviklings- og endringsarbeid i pedagogiske virksomheter.

Ferdigheter

  • Evne til å anvende entreprenørielle læringsformer for å fremme utvikling i pedagogiske virksomheter.
  • Evne til å evaluere egne og andres gjennomførte utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

  • Ha utviklet evne til å analysere hvilke faktorer som påvirker et pedagogisk utviklingsarbeid.
  • Kunne sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid og definere sentrale utfordringer i arbeidet

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og oppgaveskriving.

Hvordan anvendes forskning i studiet?

De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha pedagogisk utviklingsarbeid som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget.


Forkunnskapskrav

Studenter som tas opp til emnet må ha minst et årsstudium eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller sosiale fag.Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre to praktiske øvelser med rapportering. Den ene øvelsen er et arbeidskrav i gruppe og den andre øvelsen er et individuelt arbeidskrav.

Arbeidskravet i gruppe tar utgangspunkt i at studentene skal gjøre seg kjent med et pedagogisk utviklingsarbeid i en praksis hvor pedagogisk arbeid inngår. Gruppa skal møte, samtale med og observere folk i praksis og skrive notater fra dette samt studere relevante dokumenter knyttet til arbeidet, og også knytte arbeidet til teoristoff fra pensum der dette er relevant. Arbeidet skal dokumenteres gjennom innlevering av rapport på 12-15 sider som gir en fyldig beskrivelse og vurderinger fra arbeidet.

Det individuelle arbeidskravet går ut på at studenten skal gjennomføre et miniutviklingsarbeid i egen studiehverdag, dvs. utvikle/endre noe i egen praksis knyttet til rollen som student. Det skal skrives et notat på 3-5 sider på bakgrunn av arbeidet, hvor også relevant teoristoff kan knyttes til. 

Arbeidskrav vurderes til bestått/ikke bestått.


Eksamensform

Eksamen på dette emnet er 1-dags hjemmeeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L