Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt de siste årene. Innenfor utdanningssektoren og helse- og sosialfaglig arbeid ser vi at både veiledning og rådgivning får mye oppmerksomhet. Det er store variasjoner i hvordan begrepene rådgivning og veiledning defineres, og hvordan begrepene forstås avhenger av hvilket fagfelt og hvilken sammenheng vi ser det fra. Rådgivning og veiledning kan med en fellesnevner beskrives som kunsten i å bistå mennesker i utvikling og i valgsituasjoner. I vår sammenheng fokuserer vi på det rådgivnings- og veiledningsfeltet som retter seg mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring. Det er primært innenfor dette fagfeltet vi henter teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.

Til sammen skal Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gi en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter tar opp utfordringer og muligheter knyttet til veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå. Veiledningspedagogikk er et vidt felt hvor vi betrakter veiledning som en pedagogisk aktivitet der vi arbeider med kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering. I dette kurset skal vi gi en innføring i noen av de viktigste tradisjonene og de mest sentrale teoriene innenfor veiledningspedagogikk og pedagogisk rådgivning.

Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II. 


Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene:

Kunnskapsmål:

  • Kunne hovedtrekkene i et utvalg teorier og tradisjoner innen veiledning og rådgivning
  • Gjøre rede for hvile funksjoner og roller veiledning og rådgivning har i ulike pedagogiske virksomheter.

Ferdigheter:

  • Kunne dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen med andre rundt ulike veiledningsprosesser
  • Ha kjennskap til hvordan veiledning og rådgivning kan legge til rette for utvikling, læring og refleksjon

Generell kompetanse:

  • Være bevisst veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, oppgaveløsning og varierte arbeidskrav.

Hvordan anvendes forskning i studiet?
De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha veiledning og rådgivning som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget. Det vil også avspeiles i arbeidskravene og i pensumet.


Forkunnskapskrav

Studenter som tas opp til emnet må ha minimum et årsstudium eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller sosiale fag.Arbeidskrav

Det er to obligatorisk arbeidskrav til emnet. I emnet skal studentene i gruppe skrive en fagoppgave med omfang 5000 ord (12 – 15 sider). Det skal også leveres et individuelt arbeidskrav – caseløsning - med omfang 2000 ord. 

Det stilles i tillegg krav til to refleksjonsnotat etter obligatorisk deltakelse i nettseminar.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Eksamensform

Eksamen på dette emnet er en 6-timers nettbasert hjemmeeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L