Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 2

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 2

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt de siste årene. Innenfor utdanningssektoren og helse- og sosialfaglig arbeid ser vi at både veiledning og rådgivning får mye oppmerksomhet. Det er store variasjoner i hvordan begrepene rådgivning og veiledning defineres, og hvordan begrepene forstås avhenger av hvilket fagfelt og hvilken sammenheng vi ser det fra.

Rådgivning og veiledning kan med en fellesnevner beskrives som kunsten i å bistå mennesker i utvikling og i valgsituasjoner. I vår sammenheng fokuserer vi på det rådgivnings- og veiledningsfeltet som retter seg mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring. Det er primært innenfor dette fagfeltet vi henter teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.

Til sammen skal Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gi en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter II ser nærmere på premisser knyttet til foreldresamarbeid, systemrettet rådgivning og tverrfaglig samarbeid i veiledning og rådgivning i pedagogiske virksomheter. Kurset legger særlig vekt på hvordan man som veileder og rådgiver skal inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II. 


Læringsutbytte

Ved sluttført emne skal studentene:

Kunnskapsmål:

  • Ha kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning.
  • Ha kunnskaper om systemrettet veiledning og tverrfaglig samarbeid,
  • Kunne reflektere over hvordan veiledning og rådgivning kan nyttiggjøres i samhandling og tverrfaglig samarbeid. 

Ferdighetsmål

  • Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningsøkter
  • Kunne anvende kunnskaper om kommunikasjon og samhandling i veiledning

Generell kompetanse

  • Være i stand til å sette rammer og gjøre etiske vurderinger i forhold til veiledning og rådgivning
  • Inngå i et profesjonelt felleskap med formål å legge til rette for barn og unges deltakelse, kompetanseutvikling og oppvekstforhold.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, oppgaveløsning og varierte arbeidskrav.

Hvordan anvendes forskning i studiet?

De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha veiledning og rådgivning som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget. Det vil også avspeiles i arbeidskravene og i pensumet.


Forkunnskapskrav

Studenter som tas opp til emnet må ha minimum et årsstudium eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller sosiale fag.Arbeidskrav

Det er knyttet et obligatorisk arbeidskrav til emnet. Dette er et sammensatt arbeidskrav av tre deler. I emnet skal studentene levere 2 logger for 2 gjennomførte veiledninger. I tillegg skal minimum en gjennomført veiledning filmes til eget bruk. Den filmede veiledningen og begge veiledningsloggene skal danne grunnlaget for et individuelt refleksjonsnotat på 2000 ord.

Det stilles krav til to refleksjonsnotat i etterkant av nettseminar.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.


Eksamensform

Eksamen på dette emnet er en individuell muntlig eksamen knyttet til en praktisk øvelse (case) og pensum. Muntlig eksamen arrangeres gjennom Skype e.l.


Tillatte hjelpemidler

Det er tillatt å ta med forberedelsesnotat under eksamen, eventuelt bruk av veggplakat eller Power Point.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L