Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGF2003/1 Kreative prosesser for flerkameraregi

Kreative prosesser for flerkameraregi

Back Tilbake
Kode
REGF2003/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas A. Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet fokuseres det på flerkameraregissørens rolle, ansvar og arbeidsoppgaver i produksjonsprosessen, med vekt på kreativ styring, operativ ledelse, kvalitetssikring og håndtering av produksjonsprosesser. Studentens dramaturgiske og fortellertekniske kompetanse videreutvikles gjennom planlegging og gjennomføring av varierte, sammensatte produksjoner. Studentene på flerkameraregi får også erfaring med å jobbe i en større redaksjon som ledes av studenter fra TV-ledelse. I emnet fokuseres det videre på kriterier for gjennomføring og hvordan flerkameraregissøren kan bruke motivasjon og intuitive prosesser til å lede et kreativt arbeid mot et felles mål. Som grunnlag for utøvelse av den kreative lederrollen lærer studentene metoder for å fastholde og realisere sin egen og redaksjonens visjon og planer.

Vi vil fokuserer på følgende felt:

 • Sammensatt sports- og arenaproduksjon
 • Barne- og ungdomsrelaterte programmer
 • Aktualitet og samfunnsdebatt
 • Konkurransedrevet underholdning
 • Versjonering og tilrettelegging for web-baserte og mobile distribusjonsplattformer. 

Emnet består av følgende kurs/tema 

 • Kreativ ledelse
 • Operativ ledelse under produksjon
 • Redaksjonelt utviklingsarbeid, Idéutvikling og produksjonsplanlegging
 • Retorikk og kommunikasjon
 • Dramaturgi og fortellerteknikk gjennom bevisst bruk av formgrep som lyd, lys, scenografi kamerabevegelser, grafikk m.m
 • Intervjuteknikk, avansert nivå.
 • Dramaturgisk og fortellerteknisk strukturering av budskap (Konseptuell regi)
 • Innovasjon i kreative prosesser
 • Publikumsorientering (målgrupper) 
 • Etikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om verktøy og premiss for å skape gode prosesser og prosesshåndtering, samt kunnskap om systematisk planarbeid for å administrere seg selv og sitt team.
 • Studenten har kunnskap om fortellerstandpunkt og fortellerstemmer i ulike sjangre og format innen flerkameraproduksjon
 • Studenten har kunnskap om helhetlig idéutvikling og innovative prosesser.
 • Studenten kjenner til ulike former for regigrep og tilnærminger til virkelighetsfortellinger.
 • Studenten har kunnskap om hvordan ferdige produksjoner kan videreutvikles, eventuelt forkortes og brukes i annen redaksjonell sammenheng.
 • Studenten har kunnskap om aktuelle researchmetoder og –teknikker for programproduksjon og konseptuering.
 • Studenten har kunnskap om etikk
 

Ferdigheter

 • Studenten kan lede planlegging og gjennomføring av en sammensatt flerkameraproduksjon,  både direktesendt og i opptak med variert innhold.
 • Studenten kan regissere en god dramaturgisk historie basert på planverket.
 • Studenten kan samarbeide godt i en redaksjon bestående av ulike fagpersoner.
 • Studenten kan strukturere og organisere programinnhold i ulike modeller og av ulik lengde.
 • Studentene kan strukturere og planlegge studiobaserte OB-baserte produksjoner iht. til et redaksjonelt utarbeidet konsept og manus, herunder utarbeide et visuelt konsept, bestille ressurser og gjennomføre en produksjon
 • Studentene kan bruke fortellertekniske virkemidler som underbygger programinnholdets karakter og behov. 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, samt etablere og utvikle gode samarbeidsrelasjoner med hele teamet bak produksjonen.'
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte 
  arbeidsoppgaver og  anvende sine sosiale- og lederskapsevner i utøvelsen av egen regirolle.
 • Studenten kan se muligheter og håndtere ulike utfordringer i alle deler av en produksjonsprosess. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger. Praktiske øvelser, workshops i redaksjonelt arbeid. Gruppearbeid. Veiledning i praktisk produksjon, individuelt og gruppe. Praktisk produksjon. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform

Eksamen består av tre deler;

 • Planlegge og gjennomføre en flerkamerproduksjon som flerkameraregissør. I vurderingen vektlegges gjennomføringsevne.
 • Skriftlig innlevering av planarbeid, regikonsept og refleksjon av eget arbeid som flerkameraregissør.
 • Muntlig eksamen om regirollen, med underlag i ferdig produksjon og skriftlige innleveringer. 
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L