Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGF2001/1 Personregi for flerkameraregissører

Personregi for flerkameraregissører

Back Tilbake
Kode
REGF2001/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Andreas Dreyer
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet bygger på emnet “Grunnleggende TV­regi”.

Å være TV­regissør handler om å både kunne utvikle og fortelle historier med audiovisuelle virkemidler, å kunne målbære innholdspremiss og visjon gjennom hele produksjonen.

Flerkameraregissøren skal lede store team i kreative prosesser og komplekse produksjonsmetoder. 

I emnet lærer registudenten karakteroppbygging, å fremstille mennesker audiovisuelt og hvordan forholde seg til mennesker foran og bak kamera. Emnet gir nødvending kunnskap om hvordan skape og framstille personer og karakterer og ulike metoder for framstillinger og nødvendige verktøy og metoder for å gi personinstruksjoner i flerkameramiljø. 

Personregi er en av de viktigste fagområdene for regissører. Emnet gir en grundig bevissthet rundt regirollen i fremstillinger av mennesker og karakterer, samt regissørens rolle i fremstilling av mennesker. I emnet får studenten kunnskap om og øvelse i ulike former for regigrep. Studenten lærer også hvordan kommunisere med medvirkende for å skape trygghet og forståelse for produksjonsprosessen slik at det tiltenkte budskapet i historien kommer tydelig frem. 

Emnet består av følgende temaer:

 • Persepsjon og psykologi – identifikasjon og kognitive prosesser 
 • Dramaturgi og karakterutvikling
 • Fortellerteknikk 2
 • Research
 • Etikk
 • Casting
 • Regissere mennesker før og under opptak – flerkamera
 • Intervjuteknikker 
 • Planarbeid regi
 • Praktiske øvelser og produksjon
 • Bransjelære 2 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan begrep, metoder og regifaglige ferdigheter for å lage en flerkameraproduksjon. Og studenten kan anvende denne kunnskapen til å kommunisere med medvirkende om: 

 • Dramaturgisk helhetlig hensikt (visjon)
 • Forståelse for fortellertekniske grep
 • Trygghet i produksjonsprosess.
 • Behov for kontinuitet i handlingen

 Studenten kjenner ulike arbeidsmetoder for å regissere mennesker foran og bak kamera på en slik måte alle skaper kreative bidrag til et godt sluttprodukt.

Ferdigheter

Studenten kan planlegge og gjennomføre flere flerkamera­produksjoner. Studenten kan planlegge en visjon for sitt arbeid og et estetisk uttrykk basert på den. Dette

videreføres gjennom samarbeid med scenograf, lysdesigner og foto. Videre kan studenten bestille de nødvendige tekniske ressurser til gjennomføring, og skrive kameragang/oppsett for en hensiktsmessig gjennomføring. Basert på et godt og detaljert planarbeid kan registudenten regissere medvirkende slik at de bidrar på tiltenkt måte inn i historien. Studenten kan anvende sine sosiale­ og lederskapsevner inn i en regirolle.

Studenten kan utvise etisk skjønn i alle sine regivalg. 

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne finne frem til og utvikle gode samarbeids­relasjoner. Studenten skal kunne sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom veiledning og ny kunnskap korrigere sitt arbeid. 


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, workshops, gruppearbeid, praktiske øvelser og produksjoner, screeninger, veiledning under praktisk arbeid. Analyse av dokumentarer og fiksjonsproduksjoner. Felles oppgaveevalueringer.  

Emnet er koblet til to produksjonsperioder – Sportsproduksjon og Musikkproduksjon. Periodene strekker seg gjennom hele emnet. 

I produksjonene skal registudenten kvalitetssikre det planlagte innholdet gjennom en flerkameraprosess og regissere de medvirkende slik at de tydelig forstår sin rolle i programmet.

Sportsproduksjon: 

Studentene skal øve på varierte former for sport på forskjellige arenaer. Regi skal formidle tydelig til medvirkende, kommentatorer, gjester og utøvere hva som er hensikten med regigrepene og hva man ønsker å oppnå dramaturgisk og fortellerteknisk. Regissøren skal kontinuerlig sørge for at de medvirkende forstår helheten og leverer sitt bidrag til historiefortellingen.

Musikkproduksjon:

Studentene skal øve på varierte musikkformer, sammen­setninger og fremføringsarenaer. Regi skal formidle sine visjoner til de medvirkende musikerne, og regissørens formgrep, struktur og generelle formidling av det musikalske uttrykket skal tydelig forstås. Regissøren skal evne å underbygge og videreformidle det musikalske åndsverket i dialog med komponister og musikere. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med

innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Beståtte praktiske og teoretiske prøver.


Eksamensform

Eksamen er en mappevurdering av produksjonene i emnet. Til eksamen leveres skriftlig:

 • Manus 
 • Produksjonsrapport
 • Refleksjonsnotat over eget arbeid.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L