Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > REGE2005/1 Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 3

Virkelighetsfortellinger for énkameraregissører 3

Back Tilbake
Kode
REGE2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet skal registudentene bruke sin audiovisuelle og produksjonstekniske kompetanse til å skape nytt innhold og utforske nye produksjonsmetoder. Gjennom en eksperimenterende holdning skal registudentene utfordre seg selv og hverandre på å bryte ut av etablerte normer for sjangre og fortellergrep. Samtidig skal studentene bruke sin kompetanse til å utvikle, produsere og kommersialisere idéer til salgbare helhetlige produkter for distribusjon på flere plattformer. Emnet avsluttes med en produksjon som studenten gjennomfører i samarbeid med studenter fra andre fordypninger i studiet. 

Emnet består av følgende temaer/kurs 

 • Fortellerteknikk
 • Casting, roller og programledelse
 • Finansiering
 • Kommersialisering og innsalg
 • Produksjonstrening
 • Bransjelære 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

Ferdigheter

 • behersker alle relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og erfaringer til å treffe reflekterte og begrunnede valg i utførelsen av sine arbeidsoppgaver
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser faglige problemstillinger 

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • studenten skal kunne sette sin egen praksis inn i en bredere sammenheng, og gjennom ny kunnskap korrigere sitt arbeid og bidra til utvikling av fagfeltet. 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, praktisk arbeid, veiledning, workshops, screening/ evalueringer. 
Arbeidskrav

Deltakelse i all undervisning medregnet screeninger og evalueringer. Deltakelse i aktuelle produksjoner med innlevering av refleksjonsnotat i etterkant. Godkjente praktiske og teoretiske prøver. 


Eksamensform
 • Innlevering av ferdig produksjon med tilhørende dokumentasjon
 • Muntlig eksamen om regirollen med underlag i ferdig produksjon og skriftlige innleveringer. 
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L