Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > JUS1051/1 Dynamisk tingsrett

Dynamisk tingsrett

Back Tilbake
Kode
JUS1051/1
Studiepoeng
6
Lengde
juni, juli, august
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førsteamanuensis Torunn Kvisberg
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dynamisk tingsrett behandles reglene om forholdet mellom konkurrerende rettighetshavere. Faget angår altså såkalte tredjepersonskonflikter. Dette er typisk konflikter der en part i en kontrakt er i et konkurranseforhold til andre omsetningserververe eller til kontraktsmotpartens kreditorer som ønsker å gjøre beslag i kontraktsgjenstanden gjennom utleggspant eller konkurs. Til faget hører også regler for tilsvarende konflikter der rettsposisjonen er etablert på annet grunnlag enn ved kontrakt, særlig ved utleggspant (tvangspant).


Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har god forståelse av

- Reglene om løsning av rettighetskollisjoner, herunder legitimasjonsreglene i gjeldsbrevloven

- Reglene om tinglysning og annen rettighetsregistrering, herunder registreringens betydning

- Reglene om opptrinnsrett, opplåning av pantobligasjoner og prioritetsvikelser

Studenten har kjennskap til

- Hva en panterett er og de viktigste formene for pant

- Hva en konkurs innebærer

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å identifisere og løse rettsspørsmål om dynamisk tingsrett i så vel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studentene være i stand til å foreta en selvstendig analyse og drøftelse av de rettsspørsmål som reises i den dynamiske tingsretten, og reflektere over den samfunnsmessige betydningen som rettsreglene om dynamisk tingsrett har.


Undervisnings- og læringsmetode

Selvstendig kildestudium

Forelesninger

Gruppearbeid med oppgaveløsning og diskusjoner

Storgruppeundervisning

Individuell veiledning

Oppgaveskriving


Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i følgende emner på studieprogrammet Bachelor i rettsvitenskap: Juridisk metode m/rettskildelære, kontraktsrett I, kontraktsrett II og tingsrett.


Emne er valgbart for
Bachelor i juss
Arbeidskrav

Å skrive, innlevere og få godkjent én oppgave


Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen.


Tillatte hjelpemidler

Lovsamling, lov- forskrifts og konvensjonstekster, rettskrivningsordbøker. Det er begrenset adgang til å gjøre egne antegnelser i hjelpemidlene. Emneansvarlig kan særskilt tillate andre hjelpemidler.

Se informasjonshefte utarbeidet i emnet for utdypende opplysninger.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L