Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > IDR3004/1 Avansert treningsfysiologi

Avansert treningsfysiologi

Back Tilbake
Kode
IDR3004/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet handler om effekter av fysisk aktivitet og inaktivitet på variabler innen fysisk prestasjonsevne og helse med særlig fokus på fysiologiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske adaptasjoner i skjelettmuskulatur og sirkulasjonssystemet.


Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker kroppslige funksjoner på prestasjons- og helsenivå, med integrasjon av fysiologiske, cellebiologiske og molekylærbiologiske data

Ferdighet:

 • Kandidaten kan integrere eksisterende data på ulike prestasjons- og helsemål med data fra organ- og cellenivå på en selvstendig måte
 • Kandidaten kan formidle avansert fagkunnskap muntlig og skriftlig
 • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har evne til å innhente, evaluere og bruke eksisterende fagartikler på en reflektert og selvstendig måte
 • Kandidaten kan utnytte tilegnet fagkunnskap til å reflektere over og iverksette egnede tiltak for å bedre helse- og prestasjonsvariabler
 • Kandidaten kan komme med konkrete anbefalinger knyttet til fysisk aktivitet i et helse- og prestasjonsperspektiv
 • Kandidaten kan uttrykke seg muntlig og skriftlig i henhold til fagområdets egenart

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesning
 • SeminarArbeidskrav

Seminardeltakelse (minimum 80 %)

To muntlige artikkelpresentasjoner i plenum


Eksamensform

Eksamen som består av to deler og hvor hver del vektes likt:

 • To ukers individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes med gradert bokstavkarakter (A-F) der E er laveste ståkarakter
 • 30 min individuell muntlig presentasjon av oppgitt tema med påfølgende diskusjon og eksaminasjon som vurderes med gradert bokstavkarakter (A-F), der E er laveste ståkarakter.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L