Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2017/18 Studiehåndbok > IDR3005/1 Masteroppgave

Masteroppgave

Back Tilbake
Kode
IDR3005/1
Studiepoeng
60
Semester
Høst og vår
Lengde
1 år
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Faget inneholder forskningsarbeid innen utvalgt tema, inkludert utarbeidelse av teoretisk begrunnede hypoteser/problemstillinger, datainnsamling, statistisk analyse av data og teoretisk fundert tolkning av data. Emnet munner ut i en skriftlig mastergradsoppgave i artikkelform.


Læringsutbytte

Kunnskap:                                                         

  • Kandidaten har avansert kunnskap innen et avgrenset fagområde

 

Ferdighet:

  • Kandidaten kan gjennomføre selvstendige forskningsprosjekt under veiledning, inklusiv datainnsamling, bearbeiding og tolkning av data, i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler
  • Kandidaten kan utarbeide og formidle faglige resonnement knyttet til innsamlede forskningsdata
  • Kandidaten kan lete fram vitenskapelige kunnskapskilder, vurdere deres kvalitet og bruke disse på hensiktsmessig måte innen oppgaveskriving og faglige diskusjoner
  • Kandidaten kan formidle avansert fagkunnskap innen et avgrenset fagområde muntlig og skriftlig, fundert på eksisterende vitenskapelige publikasjoner

     

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan bidra i planlegging, gjennomføring, analyse og sluttstilling av avanserte vitenskapelige prosjekt og innovasjonsprosesser
  • Kandidaten kan kommunisere og analysere avanserte faglige problemstillinger til allmennheten så vel som til fagpersoner

Undervisnings- og læringsmetode

Veiledning

Eksamensform

Individuell skriftlig masteroppgave med tilhørende muntlig presentasjon og eksaminering som vurderes med gradert bokstavkarakter (A-F), der E er laveste ståkarakter. Oppgaven kan skrives på ett av de skandinaviske språkene eller engelsk.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L