Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2016/17 Studiehåndbok > BHIS2001/1 International Peace – the history of a movement

International Peace – the history of a movement

Back Tilbake
Kode
BHIS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Jørgen Jensehaugen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Language of instruction - English
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Internasjonal fredspolitikk tar for seg bestrebelsene i det 20. århundre på å bygge et internasjonalt samfunn som kunne redusere forekomsten av krig og voldelige konflikter. Disse bestrebelsene ledet til etablering av institusjoner og spredning av normer som regulerer forholdet mellom stater, men som også fremmer bestemte former for samfunnsutvikling innenfor enkeltstater.

Internasjonal fredspolitikk dreier seg ikke først og fremst om bestemte doktriner, men om en politisk prosess som har involvert et mangfold av aktører som har operert med ulike fredsbegrep. Den har involvert stater i samarbeid, men også ikke-statlige organisasjoner og nettverk av enkeltpersoner. "Vestlige" aktører har vært dominerende. De ideene disse aktørene har stått for, er blitt utviklet i møte med bestemte historiske situasjoner, for eksempel første og andre verdenskrig, og avkoloniseringen i tiårene etter 1945. I 1990-årene kunne det for mange synes som om hele verden var i ferd med å bli underlagt én vestlig fredspolitisk orden. Tjue år senere kan vi spørre om ikke Vestens grep på verden har løsnet, og hvilke følger det får for den fredspolitiske dagsorden.

Studieemnet retter oppmerksomheten mot kompleksiteten i det internasjonale arbeidet for fred. Det er historiefaglig forankret, men knytter an til sentrale teoretiske perspektiver i internasjonale studier. Gjennom oppgaver som blir gitt, stilles du som student også overfor utfordringer knyttet til det å analysere, vurdere og presentere aktuelle problemstillinger knyttet til Norges internasjonale rolle i et historisk, fredspolitisk perspektiv.

Emnet søker å forene tre tematiske dimensjoner – en ideologisk, en humanitær, og en rettslig:

 1. De geopolitiske interesser i konflikt
 2. Utviklingen av humanitære idealer og dilemmaer
 3. Visjoner om en universell rettsorden – fra statssuverenitet til menneskerettigheter – og dilemmaer som knytter seg til dem

Emnet legger opp til at du skal utnytte bredden i allerede gjennomførte emner i studieprogrammet i internasjonale studier med historie.

NB: Emnet vil bli undervist på engelsk våren 2018. Det vil komme endringer i emnebeskrivelsen som følge av omleggingen til engelsk. Eksamen kan besvares på norsk ved gjennomføringen våren 2018


Læringsutbytte

Studenten harkunnskaperom:

 • sentrale begreper innen studiet av internasjonal fredspolitikk
 • hovedtrekk i den historiske utviklingen av liberal internasjonalisme og dens institusjonelle uttrykk fra Folkeforbundet til dagens FN
 • ledende fredspolitiske aktører, deres handlingsrom og arbeidsformer, samt grad av politisk gjennomslag, fortrinnsvis i Europa og USA
 • faktorer som har bidratt til å utvide det fredspolitiske feltet
 • Fredsforhandlinger som det nye fredshåndtverket

Studenten harferdigheteri å:

 • analysere og presentere kompliserte saksforhold med utgangspunkt i historisk innsikt og teoretisk forståelse
 • innhente relevant informasjon på kort tid, og formidle denne skriftlig innen sjangre som er relevante i arbeidslivet
 • være bevisst og trygg på de krav om etterrettelighet og kildehenvisninger som gjelder for sakprosa
 • kunne forberede og gjennomføre muntlige faglige presentasjoner i samarbeid med andre
 • kunne formulere en prosjektbeskrivelse som viser sammenheng mellom tema, problemstillinger og metodebruk

Generell kompetanse:

 • Studenten kan identifisere og forholde seg bevisst til internasjonale politiske dilemmaer og paradokser, og vurdere disse prinsipielt og pragmatisk
 • kunne vurdere faglige framstillinger og andre sekundær- og primærkilder kritisk i historisk perspektiv
 • Studenten har forståelse av det gjensidige påvirkningsforholdet mellom nasjonale, transnasjonale og mellomstatlige endringsprosesser
 • Studenten kan oppfylle visse sjangerkrav og rolleforventninger i analysearbeid

Undervisnings- og læringsmetode

Læringen foregår gjennom selvstudium av pensumlitteratur, seminarer der man gruppevis presenterer og diskuterer utvalgte pensumbidrag, forelesninger der sentrale temaer og problemstillinger gjennomgås og drøftes, og gjennom to skriftlige arbeidskrav som leder opp til eksamen. Emneansvarlig gir detaljerte tilbakemeldinger på ett av de skriftlige arbeidskravene. På det andre arbeidskravet gir studentene skriftlig evaluering av ett arbeidskrav fra en medstudent, med utgangspunkt i en evalueringsveiledning.


Forkunnskapskrav

SHI1004 Internasjonal politikk

Anbefalte forkunnskaper

INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker, 1EXFAC1 Examen Facultatum og INT1009 Examen Philosophicum for internasjonale studier med historieArbeidskrav

Det er tre arbeidskrav som alle må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen:

 • Du skal i samarbeid med andre i seminar presentere og diskutere et pensumbidrag, samt relatere dette til dagsaktuelle problemstillinger.
 • Du skal skrive en aviskronikk om et oppgitt tema. Denne gis det detaljert tilbakemelding på.
 • Du skal utarbeide en prosjektbeskrivelse om et oppgitt tema for en undersøkelse.

Eksamensform

Det avholdes muntlig eksamen. Her gir du først en kort, forberedt presentasjon av ett av dine skriftlige arbeidskrav for en ekstern sensor som ikke har lest dette. Deretter gjennomføres samtale rundt temaer og problemstillinger som er behandlet i pensum og/eller undervisning. Eksaminasjonen gjennomføres innenfor en total ramme på 20-25 minutter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L