Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBU/MVF)

Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBU/MVF)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1MAVITEN
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Halvor Fauske + at det vil være veiledere fra de enkelte masterstudium
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omfatter vitenskapsteori og forskningsmetoder. Den delen som omhandler forskningsmetode er en videreføring fra BA-nivå spesielt når det gjelder det vitenskapsfilosofiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative metoder. Undervisningen i forskningsmetode vil bli fulgt opp i seminarer knytte ttil arbeidet med masteroppgaven.

I vitenskapsteorien vil undervisningen i de ulike vitenskapsteoretiske posisjonene bli knyttet til forklaringsmodeller, menneske- og samfunnssyn og til diskusjonen om skillet mellom ulike vitenskaper. Nyanseringer og mellomposisjoner vil bli vektlagt ved å knytte undervisningen til historiske og aktuelle vitenskapsteoretiske debatter. Hovedvekten vil bli lagt på debattene innenfor samfunnsvitenskap, og spesielt på dem som har relevans for helse- og sosialfaglig arbeid og forskning.

Den delen som omhandler vitenskapelige metoder inkluderer både kvantitative og kvalitative metoder. Grunnlaget for metodene, den praktiske anvendelsen og etikken knyttet til dem vil være sentrale elementer i undervisningen. Det blir lagt vekt på å vise hvordan metodene brukes både i forskning og i profesjonelt arbeid. Disse metodene vil også være grunnlag for arbeid med masteroppgaven, og de vil bli fulgt opp i egne seminarer senere i studiet.

Læringsmål

Vitenskapsteori og vitenskapelige metoder skal gi innsikt i vitenskapens filosofiske grunnlag og metoder som er nødvendig for et høgere grads studium. Målsettingen er at studentene skal utvikle forståelse for vitenskapelig kunnskap slik at de kan vurdere kvaliteten på kunnskapen, hvilke muligheter og begrensninger den har, og hvordan den kan anvendes i konkrete situasjoner. Det siste punktet krever at det oppøves fortrolighet med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Innenfor vitenskapsteorien skal studentene tilegne seg kunnskap om de sentrale vitenskapsteoretiske grunnposisjoner som empirisme, rasjonalisme, hermeneutikk, fenomenologi, kritisk teori og konstruktivisme. Studentene skal oppøve etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og i forhold til ulike brukergrupper.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene i emnet er en kombinasjon av forelesninger og arbeid med essay og forskningsdesign individuelt og i grupper. Det vil også bli gitt veiledning individuelt og gruppevis i forbindelse med studentarbeidene.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog, sosionom eller tilsvarende. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i Helse- og sosialfaglig arbeid (MBU), Master i Velferdsforvaltning (MVF)

Emne er valgbart for
Ingen
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

I løpet av kurset skal studentene skrive et individuelt essay om en vitenskapsteoretisk problemstilling. Som avslutning på emnet blir det avholdt en 4-timers hjemmeeksamen der studentene prøves i kvalitativ og kvantitativ metode.

Essayet teller 75 % av den samlede karakteren. Den andre oppgaven teller 25 % av den samlede karakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L