Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1MVPB3 Velferdsrettslige emner

Velferdsrettslige emner
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1MVPB3
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedtemaet som tas opp er forholdet mellom velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. Verdier og verdikonflikter i helse- og sosiallovgivningen og i rettsanvendelsen vil være et gjennomgående tema. Juridisk metode og normrasjonell beslutningsprosess vil bli særskilt behandlet. Forskjellen mellom rettigheter og rett til rasjonerte ytelser vil bli tatt opp.

Andre aktuelle tema er likhet og fordelingsrettferdighet, personlig autonomi og omsorg, integritetsvern, tvangsproblematikk og menneskerettigheter, samt prosessuelle og materielle krav ved bruk av tvang. Også ulike systemer for pliktetterlevelse vil bli gjennomgått, og individuelt ansvar for profesjonsutøvere sammenlignet med systemansvar for virksomheten vil bli belyst.

Ulike plikter i ulike roller er også tema som vil bli utdypet i dette emnet.

Læringsmål

Formålet med denne modulen er å gi en fordypning i utvalgte emner innen fagområdet velferdsrett, og modulen inneholder både et forvalter-, bruker- og profesjonsperspektiv. Studentene skal skaffe seg innsikt i hvordan lover benyttes som styringsredskap for å nå de nasjonale målene for helse- og sosialtjenesten. Modulen har som mål å skape forståelse for de rettslige rammer ansatte i sosial- og helsetjenesten arbeider innenfor og øke kunnskapen om forholdet mellom velferdsstatens verdier, kommunalt selvstyre og enkeltindividers krav på rettssikkerhet. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal forstå samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere, og hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger kan føre til behov for forskjellige typer regler.

Det legges videre vekt på å få frem de ulike måter å regulere rettigheter og plikter på i helse- og sosialtjenesten. Studentene skal gjennom denne modulen få en dypere forståelse av begrepene prosessuell og materiell rettssikkerhet, og herunder bli fortrolige med hvordan rettssikkerheten er ivaretatt i henholdsvis helse- og sosialtjenesten. Det er dessuten et viktig siktemål å øke kunnskapen om de ulike plikter som er knyttet til henholdsvis forvalterrollen, arbeidstakerrollen og profesjonsrollen.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, veiledning i grupper og individuelt arbeid. For å sikre kontinuitet og sammenheng, forventes det at studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene. Studentene vil bli utfordret på å konstruere og løse juridiske problemstillinger.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Ingen

Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU), Master i Velferdspolitikk (MVP)og Master i Velferdsforvaltning (fra våren 2006)
Arbeidskrav

Det skal leveres et arbeidskrav som gruppeoppgave. Arbeidskravet må godkjennes før man kan gå opp til eksamen.

Eksamensform

Eksamen vil bestå i å drøfte hvordan teori kan anvendes på et konkret case. Eksamensoppgaven er individuell med en selvvalgt problemstilling som skal godkjennes. Arbeidet med oppgaven starter på første samling og leveres ved emnets slutt.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L