Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1MVPB4 Velferdens organisering

Velferdens organisering
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1MVPB4
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Jan Andersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kravet om å være omstillingsdyktig kan føre til at endring blir et mål i seg selv, uten at en foretar en nødvendig klargjøring av hva som er hoved-målene, og evaluere hvordan dagens modell fungerer. Dette kan føre til at en blir et offer for myter og moter når det gjelder organisasjons-messige løsninger. I dette emnet vil en arbeide for at deltakerne skal få et reflektert forhold til omstilling, forankret i at omstillingsarbeidet må ta utgangspunkt i en analyse av nå-situasjonen og det ønskede målet. Ut fra det må en så velge virkemidler med bakgrunn i de krav som stilles til virksomheten (at den er offentlig mv.) Emnet har derfor en organisasjonsteoretisk forankring, og retter seg mot offentlig forvaltning på ulike nivåer. Med utgangspunkt i generell organisasjonsteori, og konkrete studier av endringsarbeid i forvaltningen, vil det bli lagt vekt på å øve deltakerne opp til å kunne analysere egen organisasjon og de muligheter og utfordringer en står overfor. En viktig del av dette er å diskutere styrker og svakheter ved ulike organisatoriske løsninger.

Læringsmål

Offentlig sektor generelt, og velferdstjenestene spesielt, utfordres i dag av krav om omstilling og økt kostnadsbevissthet. I omstillingsarbeidet er det viktig at en både har kunnskap om de spesielle krav som stilles til velferdstjenestene, og om styrker og svakheter ved ulike organisasjonsmessige løsninger. Målet med dette emnet er å gi deltakerne innsikt, slik at de får et reflektert forhold til hvordan en må velge organisasjonsmodeller ut fra virksomhetens hovedmål. Innsikten kan brukes både til konkret handling, og til å se sammenhengen mellom organiseringen og brukernes velferd.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, seminarer og individuelt arbeid. Ut fra emnets innhold blir det viktig å diskutere teoriens anvendelse på konkrete eksempler. Pensum gir muligheter til det, men det kan også være aktuelt å trekke inn konkrete eksempler som deltakerne kjenner.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdsforvaltning

Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU) og Master i Velferdspolitikk (MVP)
Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene 2 godkjente arbeidskrav

Eksamensform

Eksamen vil bestå i at deltakerne skriver et individuelt essay om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L