Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > MBUA2 Perspektiver på oppvekst og sosialisering

Perspektiver på oppvekst og sosialisering
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
MBUA2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Roger Mathiesen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Vedlegg
application/octet-stream http://www.hil.no/Dav/158FA0DBFBE7449015180931B267329E7p.pdf 0 B
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet vil det bli lagt vekt på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studiet av barn og unge. Ett viktig perspektiv er de utviklingspsykologiske teoriene som vektlegger modning og utvikling, og hvilken betydning relasjonen til andre har på ulike arenaer som familie, barnehage og skole. En annen viktig tilnærming som vil bli vektlagt er ulike konstruktivistiske forståelser av barn og unges utvikling sett i forhold til de miljøbetingelser de vokser opp i. Atferdsorienterte og pedagogiske perspektiver som vektlegger læring, er også sentrale tilnærminger til forståelse av barn og ungdom. I tillegg vil en vektlegge mer sosiologisk anlagte perspektiver som vektlegger institusjonaliseringen av barndom og ungdom, samfunnsmessig posisjon, kulturell virksomhet og barn og unges egen kompetanse og mestring. Disse ulike perspektivene er dels supplerende, dels motstridende. En grunnleggende og helhetlig forståelse av barn og unge, oppvekstmiljø og levekår, fordrer at de ulike teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap om barn og unge. Dermed kan de teoretiske forståelsene gjøres relevante i forhold til de faglige debattene om hvordan barn og unges utvikling, oppvekstmiljø og levekår skal forstås, og på den måten danne et fundament for kvalifiserte faglige oppfatninger av barn og unges samhandling og situasjon på de sentrale oppvekstarenaene som familie, barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.

Læringsmål

Målet med Oppvekst og sosialisering er at studentene skal tilegne seg en fordypet innsikt i barn og unges sosialisering, oppvekstmiljø og levekår. Det betyr at de ikke bare skal kjenne til de sentrale psykologiske, pedagogiske og sosiologiske teoriene om barn og unges utvikling, men de skal også oppøve ferdighet i å relatere de ulike teoriene til hverandre og gjøre dem relevante i forhold til problemstillinger hentet fra praksis. I tillegg skal studentene tilegne seg empirisk kunnskap om oppvekstmiljø og levekår, og oppøve ferdigheter til å tolke dette i lyse av teoretiske tilnærminger.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal gjennom seminarer ta aktivt del i undervisningen ved å legge fram gruppearbeid og individuelle arbeider for de andre studentene, og innlede til diskusjoner

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge og deres familier (MBU)

Emne er valgbart for
Master i pedagogikk og master i velferdsforvaltning
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Muntlig eksamen. Studentene vil kunne velge mellom tre alternativer:

  1. Miniseminar. Studentene presenterer et forberedt innlegg. Dette skal ta utgangspunkt i en relevant problemstilling for emnet "Oppvekst og sosialisering" og skal belyses ved hjelp av pensumlitteraturen. Det blir lagt til rette for at de studentene som ønsker det, vil kunne bruke powerpoint eller lysark. Tidsbruken for studentenes presentasjon vil bli opplyst senere, men det skal avsettes tid for sensorenes kommentarer og for diskusjon. Studentene skal levere et notat i egen innleveringsmappe på Fronter som viser problemstilling og stikkord innen 24. november.
  2. Presentasjon av en av pensumbøkene pluss høring i det øvrige pensum. Studentene velger seg en av bøkene på pensum og presenterer sin forståelse av denne boken. Sensorene kan følge opp med kommentarer og spørsmål. I siste delen av høringen, stiller sensorene spørsmål knyttet til de øvrige delene av pensum.
  3. Tradisjonell høring. Sensorene stiller spørsmål fra pensumlitteraturen.
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

James,A., Jenks,C., Prout,A. (1999): Den teoretiske barndom. Socialpædagogisk bibliotek. Gyldendalske Boghandel , Nordisk Forlag A/S, Købernhavn. 295 s.

Fauske,H.,Øia,T.(2003): Oppvekst i Norge. Abstrakt forlag as. 276 s.

Hundeide,K. (2003): Barns livsverden. Sosiokulturelle rammer for barns utvikling. Cappelen Akademisk Forlag. 200 s.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L