Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > MBUA3 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
MBUA3
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Astrid Halsa
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet ligger hovedvekten på barn og unges problemer, deres ressurser og mestring av problemene. Ulike typer problemer knyttet til barn og unges atferd, miljø og sentrale oppvekstarenaer vil bli problematisert i forhold hvordan de skal forstås, forklares, og hvordan de skal møtes med ulike typer tiltak. Det er også viktig å se at problemene eller vanskelighetene er knyttet til barn og unges egen utvikling og til miljømessige og samfunnsmessige endringer. Som oftest er problemene forbundet med et samspill av ulike faktorer knyttet til samfunnsmessige betingelser, oppvekstmiljø (familie, sosialisering, osv.), psykologiske og sosialpsykologiske forhold, og til barn og unges atferd og handlinger. Det er også viktig å se disse problemene i forhold hjelpeapparatet. Grovt sett kan tiltak rettet mot barn og unge som har problemer, eller står i fare for å utvikle problemer, inndeles i forbyggende tiltak, omsorgstiltak, behandlingstiltak og habilitering. Som oftest vil disse tiltakene settes inn i kombinasjon, og i forhold til tiltak som skal stimulere den enkeltes egen deltakelse og mestring. Kunnskap om og erfaringer med tilstandsbilder, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og forandringsprosesser vil være sentrale temaer gjennom hele studiet.

Læringsmål

Dette emnet tar opp ulike perspektiver på problemer og vansker barn og unge opplever.

Det er også et spesielt fokus på familiens betydning som vedvarende og bærende fundament i alle menneskers oppvekst, og som avgjørende faktor i utformingen av menneskers liv. Studentene skal tilegne seg kunnskap om barn og unges problemer på ulike arenaer, årsakssammenhenger, og ulike typer tiltak som brukes for å motvirke eller løse problemene. Det legges særlig vekt på at studentene skal tilegne seg økt forståelse for samspillet mellom barnet, familien og den kulturelle konteksten som familien befinner seg i. Videre blir det lagt vekt på å belyse hvordan forebygging, omsorg og behandling kan gjennomføres i et slikt helhetlig perspektiv. Modulene skal også gi studentene et bedre grunnlag for faglig utredningsarbeid. Det er også en målsetning å bringe fram problemstillinger som kan være gjenstand for videre forsknings- og utviklingsarbeid som for eksempel kan være relevant for masteroppgaven.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Emnet tar utgangspunkt i studentenes erfaringer fra praksis (yrkespraksis og/eller tidligere studentpraksis), og det blir derfor lagt vekt på at teori og metode knyttes til gjennomgang av konkrete kasus.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Anbefalt gjennomført modulen MBUA2 - Perspektiver på oppvekst og sosialisering.

Emne er obligatorisk for

Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU)

Emne er valgbart for
Ingen
Arbeidskrav

For å gå opp til eksamen må studentene ha levert inn utkast til to av mappeoppgavene til fastsatte tidspunkt.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom mappe-evaluering. Eksamensmappen leveres inn ved slutten av semesteret som en individuell oppgave. Det gis en samlet karakter for mappen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L