HiL > 2007/08 Studiehåndbok > MBUB2 Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

Skriv ut Skriv ut
Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
MBUB2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Halvor Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studenten skal tilegne seg kunnskap om samfunnsmessige forhold og endringer som bidrar til marginalisering av barn og unge, som f. eks fattigdomsproblematikk og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv, og hva som kan gjøres for å motvirke at problemer oppstår. Tidlig intervensjon og støtte, opplæring og veiledning til foreldre med spesielle vansker har vist seg å ha stor forebyggende betydning. Skolens og barnehagens forebyggende betydning vil bli vektlagt, fordi disse institusjonene har særlig stor betydning i forhold til å fange opp utsatte barn og unge, og en viktig funksjon i forhold til å styrke barn og unges mestringsmuligheter gjennom å styrke deres skolefaglige og personlige kompetanse.

Studentene skal sette seg inn i nyere forskning om resilience- og mestringsforskning. Emnet har et generelt mestringsfokus og studentene skal kjenne til kognitive, atferdsorienterte og løsningsfokuserte forståelsestradisjoner. Et spesielt fokus vil bli lagt på menneskers egne løsningsstrategier, herunder en drøfting av self-efficacy- begrepet, mestringstillit-begrepet og språklige kontrollfunksjoner. Modulen vil vektlegge evne til å iverksette praktiske tiltak innefor en mestringstradisjon.

Støtte i nettverket og gode sosiale relasjoner har vist seg å være en kritisk faktor for at utsatte familier, barn og unge skal mestre hverdagen. Nettverksbygging og ulike former for nettverkstiltak vil derfor være sentrale tema i denne modulen. Forutsetningen for vellykket forebyggende arbeid er imidlertid bevisstheten om at utsatte familier ofte sliter med sammensatte problemer som krever langsiktig, målrettet, samordnet og tverrfaglig innsats både på makro- og mikronivå (på samfunns og individnivå). I denne modulen vil derfor tverrfaglig og tverretatlig samarbeid stå i fokus.

Læringsmål

Forebygging dreier seg om å redusere risikofaktorer i barn og unges liv, samt å styrke familien og de unges ressurser og kompetanse. Studentene skal opparbeide seg innsikt og kunnskap om marginaliserende prosesser som har uheldige konsekvenser for barn og unges velferd. Videre skal studentene utvikle forståelse for at forebygging dreier seg om å støtte prosesser i retning av at barn, unge og deres familie får økt makt over egen livssituasjon og derved settes i stand til finne løsninger på sine problemer. En sentral målsetting er at studentene skal tilegne seg forståelse for at forebyggende arbeid forutsetter tidlig, sammenhengende og selvstøttende innsats.

Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg oversikt over og kunnskap om universalforebygging som betegner prosesser som tar sikte på å hindre at problemer oppstår og som gjelder alle barn, unge og deres familier. Videre vil det bli lagt vekt på selektiv forebygging, som tar sikte på at studentene tilegner seg kunnskap og forståelse for hvordan de tidlig kan identifisere spesielle behov og forhindre at problemer utvikler seg. Forebyggende innsats krever langsiktig tverrfaglig og ofte tverretatlig innsats og samarbeid. I denne modulen vil det derfor være et viktig siktemål at studentene får erfaring med tverrfaglig samarbeid rettet mot forebyggende tenkning og tiltaksarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Det tas sikte på en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal i løpet av emnet jobbe i tverrfaglige grupper med en problemstilling om forebygging rettet inn mot en selvvalgt brukergruppe. Oppgaven kan være en utredningsoppgave, utprøving av forebyggende tiltak, eller en drøfting av tema knyttet til forebyggende arbeid med barn, unge og deres familier.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emnet er ikke obligatorisk for noen studier

Emne er valgbart for
Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn, unge og deres familier (MBU), Master i Velferdspolitikk og Master i Velferdsforvaltning (fra våren 2006)
Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Eksamen vil bestå av en gruppeoppgave om forebyggende arbeid, samt et individuelt foredrag om tverrfaglig, forebyggende arbeid.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L