HiL > 2007/08 Studiehåndbok > VFF3004 Digital forvaltning

Skriv ut Skriv ut
Digital forvaltning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VFF3004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil gi en oversikt over den bruk av IKT som allerede foregår i forvaltningen, og deretter skissere mulige framtidige bruksområder. Her vil det bli lagt vekt på kommunikasjons- og kontrollmuligheter, arkivering og tilgjengelighet. Bruk av IKT gir nye utfordringer rundt sikkerhet, rettsvern, ulik adgang til tjenestene, og det påvirker relasjonene mellom ledelsen og de ansatte, mellom de ansatte, og mellom de ansatte og brukerne av tjenestene. Gjennom arbeid med konkrete eksempler vil det bli diskutert hvordan en kan bruke teknologien som et nyttig redskap, samtidig som en beholder styringen gjennom en bevisst og gjennomtenkt bruk. Den teknologi som blir tatt i bruk de nærmeste årene, er for en stor del kjent. Barrierene kan ligge i anskaffelseskostnader, men kanskje like ofte i at ansatte ikke aktivt prøver å utnytte mulighetene. Vettug bruk av IKT medfører derfor betydelige organisasjonsmessige utfordringer. Disse vil bli viet oppmerksomhet i dette emnet.

Læringsmål

Hensikten med dette emnet er å gi studentene innsikt i, og forståelse av, hvordan IKT vil påvirke forvaltningens arbeid og forholdet til brukerne. Det er et mål at en i emnet skal gi deltakerne et reflektert forhold til bruk av IKT i forvaltningen. Samtidig skal man kunne se hvilke muligheter som ligger, og kommer til å ligge her, når det gjelder å bruke de tilgjengelige ressurser til det beste for både ansatte og brukere av tjenestene. Et grunnpremiss for emnet er at forvaltningsmessige mål må styre bruken av IKT, i stedet for at IKT styrer forvaltningen.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på en veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid. Ut fra emnets innhold vil det være sentralt å diskutere anvendelsen av det teoretiske stoffet på konkrete eksempler. Det forutsetter en veksling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid. Både gjennom forelesninger og skriftlig materiale vil studentene få presentert eksempler fra forvaltningsenheter som har gjort erfaringer med bruk av IKT innen velferdstjenestene. Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Forkunnskaper

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Emne er ikke obligatorisk for noen studier

Emne er valgbart for
Master i Velferdsforvaltning (MVF)og Master i Velferdspolitikk (MVP)
Arbeidskrav

For å få gå opp til eksamen må studentene ha levert et arbeidskrav i form av et godkjent forberedt innlegg til gruppediskusjon.

Eksamensform

Eksamen vil bestå av en drøfting av hvordan teorien kan anvendes på et konkret materiale. Dette vil skje gjennom en individuell todagers hjemmeeksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Supplerende / anbefalt litteratur
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L