HiL > 2007/08 Studiehåndbok > VFP3006 Partnerskap i velferd

Skriv ut Skriv ut
Partnerskap i velferd
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
VFP3006
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Antall studenter
40
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Partnerskap i velferd har fokus på partnerskap som styringsmodell og som arbeidsform.

Når det gjelder partnerskap som styringsmodell vil ulike teoretiske perspektiver presenteres og diskuteres. Perspektivene er knyttet til underliggende forutsetninger om hva som kjennetegner relasjonene mellom partene og hvordan partenes atferd påvirkes av den kontekst (styringssystem) de virker innenfor. Med utgangspunkt i et governance - perspektiv vil det skisseres ulike løsninger for hvordan samspillet mellom ulike etater, og offentlige og private aktører kan organiseres på best mulig måte.

Forholdet mellom ulike organisasjoner, dvs. et inter- organisasjonsperspektiv er vektlagt, og da særlig ulike former for sekundærorganisering som offentlig – offentlig partnerskap og partnerskap mellom offentlig og privat . Med private aktører mener vi både kommersielle og ikke kommersielle aktører, dvs. foretak, ideelle organisasjoner og lokalsamfunn. Studentene skal også bli i stand til, på en kritisk måte, å vurdere mulighetene og se noen av dilemmaene ved slikt samarbeid. Eksempelvis vil vi fokusere på utfordringer knyttet til at de samme offentlige og private aktører møter hverandre både som samarbeidspartnere og konkurrenter. I en slik sammenheng vil etikk være et sentralt tema.

For partnerskap som arbeidsform vil fokus bli rettet mot ulike arbeidsformer som kan tas i bruk innen et samarbeid mellom ulike parter. Sentralt vil være styring i situasjoner som er komplekse, dynamiske og under stadig endring, der samspillet mellom en rekke aktører vil være avgjørende for gode helse- og sosialtjenester. Her vil det også bli presentert og diskutert eksempler på noen nyere modeller eller tiltak som er aktuelle i norsk velferdsforvaltning for tida. Studentene skal tilegne seg en verktøykasse bestående av metoder for hvordan tverretatlig koordinering, nettverkssamarbeid og -ledelse på tvers av offentlig og privat sektor kan utføres i praksis. Vi vil her trekke på kjente prosjektverktøy og litteratur om prosjektledelse.

Læringsmål

Hensikten med emnet er å gi studentene forståelse av, innsikt og ferdigheter i hvordan tverretatlig samarbeid og samarbeid mellom offentlige og private velferdsaktører kan organiseres i forvaltning av velferd.

Emne er obligatorisk for

Master i velferdsforvaltning


Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må studentene levere 2 godkjente arbeidskrav i form av skriftlige oppgaver i gruppe eller individuelt.

Eksamensform

Studentene skal skrive et individuelt essay om et selvvalgt tema, men som faglig sett er innenfor emnet. Det er en obligatorisk veiledning før essayet innleveres.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L