Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1VP11 Emne 4. Habilitering, mestring og velferd. Teori og grunnlagstenkning

Emne 4. Habilitering, mestring og velferd. Teori og grunnlagstenkning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1VP11
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
ca. 7 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Bjarne Dybvik
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil ut fra et helhetlig menneskesyn fokusere på innfallsvinkler til økt livskvalitet og velferd, selvstendighet og mestring for mennesker i forskjellige livssituasjoner og med ulike forutsetninger og hjelpebehov.

Med utgangspunkt i et økologisk perspektiv, vil betydningen av sosial tilhørighet bli vektlagt. Det teoretiske grunnlaget for familie- og nettverksarbeid vil særlig bli belyst. I tillegg vil barns, unges og voksnes juridiske rettigheter og plikter, samt evne til å inngå avtaler og bli ansvarlig innenfor ulike livsarenaer, bli vektlagt.

Økt selvstendighet og mestring innebærer læring og utvikling. Med utgangspunkt i et ressursfokusert og løsningsorientert perspektiv, belyses læring gjennom atferdsanalytisk og kognitiv teori samt nyere samspillteoretiske prinsipper for læring.

Emnet vil legge til rette for at studentene skal utvikle engasjement, fagkritisk holdning og etisk bevissthet som grunnlag for godt metodisk arbeid.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for teori og verdisyn som ligger til grunn for de ulike innfallsvinklene til vernepleiefaglig arbeid.

Studentene skal ha kunnskap om økologisk tankegang og grunnleggende begreper innen systemteorien. De skal ha forståelse for nytten av å anvende et økologisk perspektiv i forbindelse med sosialt nettverksarbeid og familiearbeid, og de skal ha kunnskap om nettverkets betydning for livskvalitet. Videre skal studentene ha kunnskap om moderne familiers funksjon og dysfunksjon og hva som påvirker denne. De skal også ha kunnskap om familier hvor en av medlemmene har en funksjonshemming.

Studentene skal kunne redegjøre for ulike perspektiver på læring. De skal ha kunnskap om hvordan mennesket lærer og utvikler seg, samt kunne relatere avvikende utvikling i forhold til normalutvikling.

Studentene skal kjenne til rettsreglene om individets evne til å ha rettigheter og plikter, om individets evne til å inngå avtaler og bli ansvarlige, og om hjelpevergens rolle i denne sammenheng.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og seminarer. Veiledning av faglærer knyttes til flere av arbeidsformene.

Forkunnskaper

Emne 1, 2, og 3 i Bachelor i vernepleie må være gjennomført og med beståtte eksamener

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Vernepleie


Arbeidskrav

Deltakelse i seminar om relasjonskompetanse

Eksamensform

Skriftlig individuell 3-timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L