Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1VP12 Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid

Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1VP12
Studiepoeng
18
Semester
Høst
Lengde
ca. 12 uker
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Inger Marie Bakke og Astrid S. Johansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er rettet inn mot yrkesutøvelse gjennom anvendelse av teori og ferdigheter, samt videreutvikling av relasjonskompetanse og evne til etisk refleksjon.

Det fokuseres på helse- og sosialfaglig arbeid med individ, familie og nettverk i et økologisk perspektiv. Videre vil ulike innfallsvinkler til (re-)habilitering bli tatt opp, og det blir lagt vekt på framgangsmåter for tidlig intervensjon. Arbeidsmodellen for vernepleiere videreføres fra tidligere emner, her med vekt på anvendelse av hele modellen. Tiltaksarbeid med fokus på brukermedvirkning og brukerstyring blir derfor sentralt.

Metoder med utgangspunkt i atferdsanalytisk og kognitiv teori, samt nyere samspillsteori som bidrar til å fremme læring vil tas opp. I tillegg vil emnet ta for seg hvordan bruk av kvalitative metoder kan produsere datagrunnlag for refleksjon og teorianvendelse.

Det vil bli lagt til rette for at studentene skal kunne reflektere over og kunne forstå og begrunne sine handlingsvalg

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper og utvikle ferdigheter og holdninger slik at de kan utføre metodisk miljøarbeid på en måte som oppleves som god for brukerne. Studentene skal kunne vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter. De skal vite hvilke rettigheter brukere har etter sentrale velferdsrettslige lover, og de skal kjenne vilkårene og rammene for bruk av tvang og makt overfor noen brukergrupper.

Studentene skal kunne tilrettelegge for læring, mestring og velferd. De skal kunne gjennomføre innsamling og analyse av data, samt forstå sammenhengen mellom brukernes livssituasjon og samfunnsmessige forhold. Ut fra en ressurs- og løsningsorientert tankegang skal studentene også kunne begrunne og sette i verk nødvendige tiltak både på individ- og systemnivå. Videre skal studentene kjenne til og kunne bruke kvalitative metoder i forhold til metodisk miljøarbeid.

Studentene skal ha kompetanse til å møte brukere, representanter for brukerens nettverk og andre samarbeidspartnere med en god etisk grunnholdning og gode kommunikasjonsferdigheter. De skal ha forståelse for nødvendigheten av tverrfaglig tilnærming og ha et tverrfaglig perspektiv på helse og sosialfaglig arbeid.

Studentene skal etter gjennomført emne kunne forstå og begrunne sine handlingsvalg.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet benytter seg av varierte arbeidsformer med forelesninger, individuelt- og gruppearbeid og ferdighetstrening. Veiledning vil bli anvendt knyttet til flere av arbeidsformene.

Forkunnskaper

Emne 1, 2, 3, og 4 i Bachelor i Vernepleie må være gjennomført og med beståtte eksamener

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav
  • Individuelt muntlig framlegg
  • Seminar om relasjonskompetanse og verdivalg

Det brukes vurderingen godkjent/ikke godkjent. Hvis ikke arbeidskravet godkjennes første gang har studenten anledning til to nye forsøk (jf eksamensreglementet).

Eksamensform

Mappeevaluering.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L