Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOA2001 Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov

Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SOA2001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Inger Karin Norbye
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en fordypning i forhold til tidligere tema og det vil bli lagt spesiell vekt på å finne gode faglige tilnærminger i ulike situasjoner og overfor ulike grupper.

Emnet har tre delemner:

  • Sosialt arbeid med familier
  • Sosialt arbeid og psykisk helse
  • Sosialt arbeid knyttet til etniske minoriteter

Aktuelle tema knyttet til delemnene kan være knyttet til funksjonshemmede, eldre,omsorgssvikt overfor barn,psykiske problemer og rus. de juridiske temane er nært knyttet til de øvrige temaene.

Læringsmål

Studentene må kunne demonstrere faktiske kunnskaper om de temaene som inngår i emnet. de skal utvikle en forståelse av yrkesrollen knyttet til de ulike virkeområdene og kontekstene, og de skal ha kunnskap om hva som påvirker valg av tilnærminger i arbeidet.

De skal kunne reflektere over egen praksis og ulike etiske implikasjoner ved de valg de foretar.

Undervisnings- og læringsmetode

Det vil bli brukt ulike arbeidsformer, og det legges opp til individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og dialog.

det kreves obligatorisk deltakelse på de deler av undervisningen som er knyttet til gruppearbeid.

Forkunnskaper

Forkunnskap som ved opptak til bachelor i sosialt arbeid. Tidligere emner i studiet må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Det er 3 obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. I undervisningsplanen vil det framgå hvilke som er individuelt og hvilke i gruppe.

Tema for arbeidene er knyttet til hovedområder i emnet.

Eksamensform

Emnet avsluttes med 6 timer skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L